Cover art for podcast Pochoden Praha

Pochoden Praha

107 EpisodesProduced by Pochoden PrahaWebsite

Pochodeň Praha je církví v Praze 17 - Řepích, kde působí od roku 2009. Na tomto podcastu můžete poslouchat kázání z našich bohoslužeb.

episodes iconAll Episodes

Bůh nikomu nestraní

September 19th, 2021

26:32

Základem jednoty mezi křesťany je evangelium. Když k němu nic nepřidáme ani z něj nic neubereme, stává se zdrojem jednoty, identity v Bohu a poslání církve. Poslechněte si Davidovo kázání ze série Dopis Galatským. 

Žádné jiné evangelium!

September 12th, 2021

28:54

Druhá bohoslužba ze série Dopis Galatským, ve které jsme se blížeji seznámili se skupinou sborů v Galacii, které založil apoštol Pavel a které jsou v …

Úvod do dopisu Galatským

September 5th, 2021

24:01

První bohoslužba z nové série Dopis Galatským, ve které jsme se blížeji seznámili se skupinou sborů v Galacii, které založil apoštol Pavel a které …

Umění mít i nemít

June 27th, 2021

27:57

Závěrečná bohoslužba ze série o penězích.

Umění mít i nemít pramení ze spokojenosti v Kristu. Spokojenost je nejen antickým ideálem filosofů, ale …

Nenasytná touha

June 13th, 2021

27:46

Davidovo kázání o nenasytné touze. Víte, že i nenasytnost a hrabivost lze otočit ve váš prospěch? Tři texty nám předkládají varování před špatným vztahem k penězům, touhu po zaopatřeném životě a správné užívání svého …

Prosit bez pochybností

May 30th, 2021

37:43

"Boží zaslíbení nám jsou přístupná, modlitbami za ně prosíme a vírou si je přivlastňujeme. Bůh nám chce dát svého Ducha a moudrost pro život, ke …

Dotknout se a věřit

May 16th, 2021

29:02

Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Jak to vypadalo s učedníky, když byli schovaní v místnosti za zamčenými dveřmi a Ježíš přišel? Ježíš překonává bariéry, dává se poznat, naplňuje Duchem a posílá své učedníky …

Klanět se a pochybovat

May 9th, 2021

26:59

Pochybnosti jsou klínem, který štípe naší víru; jsou hlasem nevíry, který nás nahlodává a odvádí do izolace od Boha a od druhých lidí. Víra nás vede …

Meč Ducha

May 2nd, 2021

36:12

Závěrečné zastavení nad Biblí se podívá na důležitý rozměr Božího slova. To je ostré jako meč a dokáže se zaříznout pěkně hluboko. Tak hluboko, že dokáže rozdělit pravé od falešného, čisté od nečistého a upřímné od …

Chléb Ducha

April 25th, 2021

22:31

Nejen chlebem je člověk živ. Jenže abychom tomu mohli věřit, nemůže nám to říkat sytý člověk. Ježíš tento výrok pronáší po čtyřicetidenním půstu na pokraji svých sil. Co pro nás znamená? Sledujte naší další on-line …

Světlo na cestu

April 18th, 2021

27:52

Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Druhé téma k Bibli - co o ní píše nejdelší Žalm ze všech? S pomocí Žalmu 119 můžeme vidět, jak dodržování Hospodinova Zákona vede k požehnání; jak celý Zákon ukazuje na Ježíše …

K čemu je dobrá Bible?

April 11th, 2021

23:34

Apoštol Pavel napsal Timoteovi, mladému vedoucímu Církve, kterého povzbuzuje k tomu, aby se držel Bible (a především její zvěsti o Ježíši Kristu) a …

Proč Ježíš přišel zemřít?

April 4th, 2021

28:14

Martinovo kázání o tom, jak Ježíšova smrt zlomila moc strachu, hříchu i smrti nad našimi životy a jak nám jeho vzkříšení dává naději pro život.  

-- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na …

Dobrá zpráva prázdného hrobu

April 4th, 2021

14:03

Víra dělá rozdíl. Zásadní rozdíl mezi životopisem a evangeliem. Životopis končí smrtí a pohřbem. Evangelium je radostnou zprávou o vzkříšení. Ježíš vstal z mrtvých a chce se setkat se svými učedníky, přijmeme jeho …

Ježíš přijíždí do města

March 28th, 2021

24:56

Jak to vypadá, když Ježíš přijede do města? Co mají společného prorok, král a osel? Závěrečnou před-velikonoční bohoslužbou se podíváme na hlavní …

Ježíš, nejlepší velekněz

March 21st, 2021

26:26

Třetí před-velikonoční bohoslužba ze série textů, jež nás vedou ke kříži. David tentokrát mluvil o Ježíši jako nejlepším veleknězi. Jak toto zvláštní téma ze zvláštní knihy může být dobrou zprávou i pro člověka ve 21. …

Od smrti k životu

March 14th, 2021

26:38

Druhá bohoslužba z naší před-Velikonoční mini série novozákonních textů, které nás vedou ke kříži. Jak nás Ježíš vede od smrti k životu? Jak nám to …

Moudrost a bláznovství

March 7th, 2021

25:53

První před-velikonoční bohoslužba ze série novozákonních textů, které nás povedou ke kříži. Právě poselství o kříži je urážkou, bláznovstvím a nebo mocí ke spasení - to záleží na víře.   

--

Více informací o nás a další …

Závěrečné vzkazy Koloským

February 28th, 2021

23:57

Závěrečná bohoslužba ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David nás provede závěrečnými pokyny apoštola Pavla, které zní vytrvat a žít. Jak vypadá …

Pravidla vzájemného soužití

February 21st, 2021

33:51

Apoštol Pavel ukazuje praktický rozměr na třech dvojicích vztahů, jak je evangelium proměňuje. Jak vypadá vykoupené manželství, rodičovství a …

Ráz nového života

February 14th, 2021

29:39

Pavel píše Koloským, že byli Ježíšem vzkříšeni, byli s Ježíšem sjednoceni a byli jeho Duchem naplněni – a to se má projevit na jejich životě: (1) …

Omezující náboženství

February 7th, 2021

22:05

Jak moc náboženství omezuje namísto slibované svobody? Jak stát ve svobodě v Kristu? A jak to souvisí s dietou? To všechno jsou otázky, na které bude …

Nový život v Kristu

January 31st, 2021

22:37

On-line bohoslužba ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David tentokrát promluví o novém životu, který jako věřící máme v Kristu a o tom, co to …

Kristus, Boží tajemství

January 24th, 2021

36:16

Třetí kázání o Božím tajemství v Kristu ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David na textu z Pavlova dopisu mladé církvi v Kolosách ukázal tři …

Chvála Božího Zachránce

January 17th, 2021

23:05

Kázání z druhé on-line bohoslužba ze série Koloským: jak věřit a jak žít? Apoštol Pavel vytahuje silnou zbraň proti falešnému učení - báseň, která …

Modlitba za Koloské

January 10th, 2021

22:08

Jak věřit a jak žít? Tyto otázky jsou tématem Pavlova listu Koloským, který nás bude příštích 8 nedělí provázet. Začínáme úvodním slovem o modlitbě …

Ke komu se modlíte?

January 3rd, 2021

24:47

První bohoslužba roku 2021 o modlitbě a Bohu, ke kterému se modlíme.  

"Namísto různých technik, slov a formulí Ježíš ukázal, jaký je Bůh, ke kterému …

Vládce pokoje

December 20th, 2020

20:12

Davidovo čtvrté adventní on-line kázání o posledním jménu předpovídaného Mesiáše, Vládce pokoje. Ježíš je Vládcem pokoje, který nám pokojem vládne, pokojem nás vede a pokojem nás naplňuje. Pokoj máme v tom, že patříme …

Otec věčnosti

December 13th, 2020

16:57

Martinovo kázání ze třetí adventní on-line bohoslužby. Třetí přezdívka Mesiáše, Otec věčnosti, se na první pohled může zdát neuchopitelná, avšak Martin nás k tématu přiblížil zdatně.  Více informací o nás a další zdroje …

Božský bohatýr

December 6th, 2020

25:59

Ježíš je Božským bohatýrem, který nás zachraňuje, raduje se z nás a miluje nás. ... Ať už vás trápí cokoliv a váš boj se zdá beznadějný, Ježíš je …

Divuplný rádce

November 29th, 2020

18:44

 První adventní neděli jsme zahájili novou sérii bohoslužeb Lid, který  chodí v temnotách. Začali jsme u jména Divuplný Rádce a tématem naděje. 

Duchovní zralost

November 22nd, 2020

23:06

Davidovo závěrečné kázání ze série Proměněni pro život s tématem  duchovní zralosti. Jak jí poznáme a jak do ní můžeme vstupovat? V čem to  spočívá? Podívejme se na tři oblasti, ve kterých se rodí...  

"Být učedníkem …

Duchovní disciplína

November 15th, 2020

13:49

Davidovo kázání o duchovní disciplíně a o tom, proč je tak důležitá pro život křesťanů. "Téma duchovní disciplíny úzce souvisí s proměnou života: je to neustálá výzva postavit se entropii a vnést do svého života řád. …

Žít štědrý život

November 8th, 2020

21:56

Jeden z praktických dopadů setkání s Ježíšem je proměna ke štědrosti. Štědrost nás chrání před lakotou a egoismem, otevírá nás pro větší víru a pro přijímání bohatství nebeského království.

Více informací o nás a …

Hledání Boží vůle

November 1st, 2020

24:15

On-line bohoslužba ze série Proměněni pro život. David má slovo o  hledání Boží vůle pro náš život. Jaká je Boží vůle pro člověka? Jde jí  vůbec poznat a pokud ano, jak? Věříme, že poznat lze a že je dobrá. A že  když …

Sebevědomí a sebepřijetí

October 25th, 2020

25:08

Davidovo inspirativní kázání o sebevědomí a sebepřijetí ze série  Proměněni pro život.  "Špatný sebeobraz ovlivní dokonce i naše duchovní životy. Pokud si  nemyslíme, že v sobě máme nějakou hodnotu, pak si myslíme, že …

Žít v milosti

October 18th, 2020

23:32

Davidovo kázání ze série Proměněni pro život o milosti a o tom, jak je v  ní těžké žít. "Milost je zmocnění od Boha, které mi umožňuje nehřešit.  Milost nám umožňuje žít nový život, který nám byl dán v Kristu. Milost …

Vypořádat se s vinou

October 11th, 2020

27:19

Davidovo inspirativní kázání o vině a jejím dopadu na život. „Bůh nechce, abychom žili ve svém hříchu, protože nikdy nechtěl, aby nad námi měl moc …

Strach a úzkost

October 4th, 2020

30:04

Davidovo včerejší kázání ze série Proměněni pro život. Druhá třetina  této série, kterou budeme procházet v říjnu, se zabývá problémy, kterým  čelíme během proměny, kterou v nás Ježíš působí svým Duchem. Jednou z …

Rozhodování a Boží záměry

September 27th, 2020

29:30

Davidovo kázání o rozhodování a Božích záměrech ze série Proměněni pro život.

Občas nás svírají obavy, které nám nedovolují dělat důležitá …

Kde sloužím?

September 20th, 2020

21:41

Davidovo kázání o službě ze série Proměněni pro život.  

"Služba Bohu není jen něco, co církev chce, aby lidé dělali; je něčím,  k čemu nás volá …

Žít své povolání

September 13th, 2020

23:51

Co děláte? Odpovědí na otázku po našem zaměstnání můžeme odhalit naše vášně a zájmy. Jsme stvořeni pro Boží povolání.

První, ale ne nutně nejčastější …

Proč jsem tady?

September 6th, 2020

29:20

Otázka po smyslu je tak silná právě proto, že podle odpovědi na ní bude vypadat váš život. Čemu život zasvětíte, tomu budete patřit. Pokud život zasvětíte věcem, bude mrtvý; pokud necháte Boha, aby jej utvářel, bude …

Víra a budoucnost

June 7th, 2020

25:40

Davidovo kázání ze série Jakube, poraď nám!

"Spoléhat se na Boha ve své budoucnosti je krok víry. Ne vždy se nám jej daří dělat a ne vždy je výsledek …

Víra odmítající diskriminaci

May 10th, 2020

26:22

Davidovo kázání ze série Jakube, poraď nám! o víře, ve které není místo pro diskriminaci!

Slyšet a konat

May 3rd, 2020

21:53

Jsme povoláni k tomu vystavovat se vlivu Božího slova. Číst a studovat Bibli, poslouchat kázání, vnímat chvály a hledat Boha ve světě. Být vystaven …

Víra ve zkouškách

April 26th, 2020

18:31

Záznam z on-line bohoslužby ve vyšší kvalitě. Víra, která se drží  Ježíše, nám pomůže přejít přes období zkoušek. Jakub popisuje zaslíbení  radosti a …

Hadi

April 19th, 2020

22:43

Davidovo kázání o hadech smrťácích a Boží záchraně. 

Bůh si může použít i něco tak odporného, jako je had, aby přinesl uzdravení a záchranu. Bůh skrz nástroj smrti přináší život. Skrze hada přináší uzdravení; skrze kříž …

Konec, který není koncem

April 12th, 2020

26:24

Davidovo Velikonoční kázání o konci, který není koncem. Ježíš žije,  vzkříšení je realitou. Co dál?  Více informací o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete  na našem webu zde:  

Vzkříšení

April 12th, 2020

17:11

Velikonoční bohoslužba při svítání proběhla na kopci v Řepích. Martin si  připravil povzbudivé kázání o vzkříšení.   Ježíš je Pán laskavosti, vlídnosti, milosti a lásky a proto říká, jděte a  oznamte mým bratřím. …

Tři beránci a Duch

April 5th, 2020

17:31

Davidovo čtvrté karanténní před-Velikonoční kázání o třech beráncích a  Duchu.   Beránek zachraňuje životy, vede nás do svobody, otevírá vztah s Bohem a  dává nám budoucnost. Beránek vždy předchází Ducha. Ježíš nám dává …

Žízním

March 29th, 2020

17:52

Davidovo třetí kázání z obýváku o žízni a jejím uhašení.   Mojžíš udeřil do skály a vytryskla voda. Ježíš se stal naší skálou, na kterou se můžeme …

Boží zázračné ale

March 22nd, 2020

14:52

Davidovo druhé "obývákové" kázání z předvelikonočního cyklu.   Nechme Ježíše říct ALE do všech situací, kterým zrovna čelíme. V současné situaci nám zbývá už jen modlitba. ALE to vůbec není málo. Modlitba Říká já už ne, …

Je rozhodnuto!

March 1st, 2020

26:24

Davidovo druhé kázání na knihu Nahum. Boží charakter se zjevuje v jeho jednání s člověkem: odvrací zlé, napravuje křivdu, způsobuje víru a změnu …

Chraň své srdce

February 16th, 2020

10:29

Davidovo úvodní slovo z Valentýnské párty o Šalamounově radě synovi, ať  chrání své srdce. Jak to souvisí s láskou a co si z toho můžeme odnést  dodnes? Jak láska dává život? Poslouchejte, komentujte, sdílejte! …

Chci důkaz

February 9th, 2020

32:11

Kázání ze společné bohoslužby s Vinohradským sborem. Vlado Vovkanič,  druhý pastor na Vinohradech si připravil kázání na téma, které je  vlastní …

2. Janův dopis

February 2nd, 2020

24:17

Pravda bez lásky totiž nemůže existovat, jsou to dvě strany téže mince. Pokud jedno zanedbáte, opustíte tím křesťanskou víru a zničíte tím buď sebe …

Judův dopis

January 26th, 2020

27:36

Držme se Boha, protože Bůh nás drží a nepustí. Spolupracujme s Bohem na své víře: střezme svou víru a spolehněme se na Boha, že nás má v rukou a má …

Filemonovi

January 19th, 2020

30:40

Martinovo nedělní kázání, kterým zahájil novou sérii krátkých listů Nového zákona.  "Ani kazatelé a starší nejsou řediteli sboru, kteří vydávají nařízení, ani důstojníci, kteří rozdávají povely. Kazatelé a starší jsou a …

Církev

January 12th, 2020

18:53

Závěrečné kázání k aliančnímu týdni modliteb 2020 s tématem církev. Náš pastor, David Živor měl povzbudivé slovo!

Společenství má velkou cenu, …

Vláda, politika a věci veřejné

January 5th, 2020

31:55

Úvodní slovo našeho pastora, Davida Života, k aliančnímu týdni modliteb.

O ovládání sebe sama psal apoštol v našem textu. Apoštol nám dává na svém …

Znovu a lépe!

December 8th, 2019

27:15

Kázání k druhé adventní neděli

Zachriáš a jeho víra

December 1st, 2019

34:08

První adventní kázání 2019 od Davida

Dejme během tohoto adventu Bohu novou šanci, aby k nám promluvil, aby nám dal do srdcí vize a sny; aby nám dal otevřené oči a odšpuntované uši, abychom mohli zaslechnout jeho hlas a …

Zázračná návštěva

November 24th, 2019

24:27

Nedělní kázání o Eliášově návštěvě jedné vdovy.

Daniel a jeho přátelé

November 17th, 2019

38:40

Kázání od pastora Vlada Vovkaniče z baptistického sboru na Vinohradech. Povzbudil nás poselstvím z knihy Daniel o víře a přátelství, které může vše změnit. Jako křesťané máme nejen přátelství s Bohem, ale i s jeho …

Plná polní

November 10th, 2019

32:34

Davidovo kázání o Boží zbroji pro duchovní boj.

Bůh nechce, abychom padli, ale chce nás posílit a chce se oslavit skrz náš příběh. Proto nám dal nejen plnou Boží zbroj, ale dává nám i sílu, abychom mohli uspět. My to …

Síla ke službě

October 27th, 2019

38:21

Závěrečné kázání ze série Jozue: Víc, než dobyvatel. Kde vzít sílu ke službě, když se začne stávat břemenem? Jozue nám dává tři příklady, kde hledat: …

Jak získat horu?

October 20th, 2019

23:17

Martinovo kázání ze série #vicnezdobyvatel o Kálebově věrnosti. Káleb chtěl toto místo ne kvůli sobě, ale protože byl věrný Bohu a spoléhal na něj. A …

Slunce, mlč!

October 13th, 2019

23:21

Kázání ze série Jozue: víc, než dobyvatel o Hospodinově vítězství a zastaveném Slunci. 

Gibeoňané přijali svobodu vírou když činili pokání. Nyní jsou svědky toho, jak Bůh zlomil moc jejich starých falešných bohů. Ježíš …

Nenechte se napálit!

October 6th, 2019

29:20

Ježíš je pravý a lepší Jozue, který zachraňuje život těm, kdo nepatří k Božímu lidu a na základě jejich víry a pokání je přijímá do svého lidu a do své rodiny.

Více informací a poznámky ke stažení na našem webu:

Znovuzískání ztraceného města

September 29th, 2019

23:36

Martinovo kázání ze série #vicnezdobyvatel

Nemusíme bojovat o nějaké území, ale nezapomínejme, že bojujeme každý den a že máme po boku většího Jozueho: samotného Krista, který bojuje s námi.

Více informací o nás, záznam …

Co se stane, když selžeme?

September 22nd, 2019

26:12

Davidovo kázání o selhání jednoho - selhání všech z knihy Jozue.

Všichni za jednoho nám připomíná, že můjhřích se netýká jen mě, ale i lidí v mém …

Jak překonat překážky?

September 15th, 2019

20:54

Nebojujte sami, ale nechte zvítězit Boha, který bude oslaven, nám to přinese život a lidem kolem nás svědectví o Boží velikosti. Bůh chce bojovat za …

Jak se tak dostaneme?

September 8th, 2019

30:46

Kázání z úvodní bohoslužby k sérii Jozue.  Jozue je víc než dobyvatel. Je předobrazem toho, jak nás Bůh chce vést. Jeho příběh je předobrazem Ježíše …

Hledání odpuštění

September 1st, 2019

36:33

S Willem jsme zahájili novou sezónu v Lukášovi. Jak odpuštění proměňuje lidské životy? Jak nám k němu mohou pomoct přátelé? A jakou roli v tom hraje …

Neznámý Bůh: Athény

August 18th, 2019

26:14

Pavlova reakce na to, že viděl město plné model, byla reakcí lásky k bližnímu. Neodsuzoval, nenadával, nesvolával na ně peklo. Ani se nestáhl do …

Kdo by to byl řekl? Saul

July 28th, 2019

42:05

Kázání z English campové bohoslužby o Boží milosti, která obrací naše životy vzhůru nohama.


Více informací o ná a poznámky z boholsužby ke stažení …

Haleluja navzdory: Štěpán

July 21st, 2019

29:36

Když dovolíte Duchu svatému, aby Vás proměňoval, začnete se stále víc podobat Ježíši. Evangelium bude obsahem vašich slov a stane se tím, co ve vás …

Už se nebojme: svatá smělost

June 16th, 2019

29:36

Davidovo kázání o odvaze, která v nás způsobí, že Ježíš je důležitější než naše obavy. Duch svatý působí 3 věci: (1) nás naplňuje odvahou mluvit o Ježíši; (2) nás proměňuje v Ježíše, takže jsme víc jako On; (3) vede nás …

Vstávej! Uzdravení těla a vztahů

June 2nd, 2019

29:55

Ježíš nám otevírá oči, abychom viděli svět Božíma očima. Ježíš má moc, kterou uzdravuje a obnovuje životy lidí. Ježíš je obsahem zvěsti, která zázrak následuje. Více informací, poznámky a záznam z bohoslužby najdete na …

Co teď? Odpověď Duchu svatému

May 26th, 2019

29:36

Mini-sérii bohoslužeb Květen s Duchem svatým jsme zakončili odpovědí Duchu - co teď? Pozveme ho dál, aby proměnil naše životy? Pastor Josh Jones z Legacy Church ve Swansea si připravil nejen povzbudivé kázání, ale i …

Vize dobrého konce

May 12th, 2019

32:08

V neděli 12. května jsme měli společnou bohoslužbu s naším mateřským sborem z Vinohrad. Pastor Erik Poloha mluvil o Janově vizi dobrého konce z knihy …

Zaslíbení a příchod Ducha svatého

May 5th, 2019

39:45

Davidovo kázání, kterým zahájil novou sérii #SkutkyVPochodni a #kvetenDuchaSvateho. Sesláním Ducha svatého se z ustrašené skupinky učedníků z Boží moci stali vyslanci Božího království, kteří změnili svět. Poznánky ke …

Bůh se zjeví na cestě do Emauz

April 21st, 2019

33:38

Davidovo velikonoční kázání o zjevení Vzkříšeného na cestě do Emauz. Ježíš je blíž, než si často myslíme; setkávání s ním popisují tři momenty: (1) Mlha, která brání učedníkům poznat Ježíše; on pomáhá tuto mlhu …

Bůh si ušpiní nohy

April 14th, 2019

35:20

Závěrečné před-velikonoční kázání ze série Boží záchraná mise. Díky Ježíši máme naději v Bohu, který nám rozumí, protože byl jedním z nás. Díky Ježíši máme příklad k následování. Díky Ježíši vidíme nejen Pána, ale …

První pokus o vyznání vin

April 7th, 2019

22:27

Naše vyznání otevírá Bůh. Až se budeme modlit, zkusme si položit otázku, kterou Bůh začíná rozhovor: Kde jsi? Postní doba vybízí, abychom se naučili …

Bůh se stěhuje do velkého domu

March 31st, 2019

28:46

Druhá před-velikonoční bohoslužba o chrámu, do kterého se Bůh nastěhoval. Bůh chce být nablízku jeho lidu, proto vznikla mobilní svatyně. Když se lid usadil, ze zkušeností s putováním Hospodinem vyšla touha krále …

Bůh jde kempovat

March 25th, 2019

23:54

Zahájení nové série Boží záchraná mise o Božím přicházení k nám, lidem. Bůh jde kempovat s putujícím lidem v mobilní svatyni. Co to pro nás znamená?

Více informací o nás, video a poznámky ke stažení najdte na našem …

My, Pochodeň Praha

March 17th, 2019

26:23

Závěrečné kázání ze série Tohle jsme my. Bůh volá svůj lid k zápasu za obnovu města. Ježíšovi následovníci jsou nástroji Boží obnovy světa. Církev je …

My Církev Kristova

March 10th, 2019

26:20

Třetí kázání ze série Tohle jsme my. Metafora církve jako těla je jednou z odpovědí, kterou apoštol Pavel rozpracoval do větších podrobností. Církev …

My, Ježíšovi následovníci

March 3rd, 2019

30:11

Davidovo druhé kázání ze série Tohle jsme my, ve kterém mluvil o třech úrovních následování Ježíše. Zvědavost nás přitáhne, víra s námi pohne, ale setkání s Ježíšem nás povede k následování. Když Ježíš přichází, vždy si …

My, zachránění ztracení

February 25th, 2019

25:27

Davidovo první kázání ze série Tohle jsme my. 

Bůh náv v Ježíši dává záchranu, naději a radost. Záchrana znamená, že Boha nezajímá vaše minulost, …

O hořčičném semínku a o kvasu

February 20th, 2019

18:15

Kázání z neděle 10. února 2019. Steve mluvil o Ježíšově podobenství o hořčičném zrníčku a o kvasu.

Proměňující láska

February 19th, 2019

18:56

Davidovo nejnovější kázání z Post-valentýnské párty 17.2.

Láska je následkem životodárného setkání s Boží láskou, která přichází v Ježíši. Toto …

O dvou rozsévačích

February 5th, 2019

33:08

Davidovo třetí kázání ze série Ježíšových podobenství. Ježíš vypráví toto podobenství, aby nás varoval před aktivistickým urychlováním příchodu jeho království.

Více informací, poznámky ke stažení a videozáznam kázání …

O hřivnách a talentech

January 28th, 2019

28:39

Možná je to právě Vaše hřivna, která změní životy mnoha lidí. Neochraňujete svou tradici, ale své poslání – tomu buďte věrní. Držte se víry a jděte odvážně tam, kam Vás Bůh posílá. A nenechávejte si své hřivny pro sebe. …

O zatoulané ovci

January 22nd, 2019

27:50

Davidovo první kázání z nové série Ježíšova podobenství. Nezapomínejme na to, abychom se na nikoho nedívali skrz prsty. Nedívejte se na zbloudilé skrz prsty, ale způsobem, který přináší milost. Bůh o nich ví; mají svého …

Pravda v post-pravdivé době

January 14th, 2019

21:37

Bůh je Ten, kdo uvádí své učedníky do veškeré Pravdy, jež nás osvobozuje. Ježíš je tou Pravdou, tou pravou cestou k životu, jež jsme posláni zvěstovat dál. 

Poznámky ke kázání, audio i video záznam najdete na našem webu …

Milovat nepřátele?!

January 6th, 2019

25:56

Davidovo slovo z první letošní bohoslužby o nelehkém tématu. Videozáznam a poznámky ke stažení najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/milovat-nepratele/

Život, který Ježíš dává, je svobodný pro …

Pastýři a andělé

December 24th, 2018

25:30

Jak anděl, tak Ježíšovo narození jsou radostnou zprávou o naději, která se týká i nás. Anděl přišel za pastýři; za těmi opomenutými, odmítanými a tak trochu opuštěnými lidmi. Přišel za těmi posledními, abychom nemohli …

Narodil se Kristus Pán

December 17th, 2018

14:29

Tématem těchto slov je česká vánoční hymna – Narodil se Kristus Pán, její historie, biblický základ a její zvěst.

Poznámky ke slovu, audio a video záznamy jsou na našem webu zde:

Betlémský Vládce

December 10th, 2018

23:37

Druhá adventní bohoslužba byla o betlémském Vládci, jež přináší pokoj. Poznámky ke kázání, videozáznam a další informace najdete na našem webu www.pochoden-praha.cz

Vírou můžeme v malém dítěti najít naději, samotného …

Soutisková značka proroctví

December 4th, 2018

29:56

Kázání k první neděli adventní 2.12.2018 na text z Jeremiáše 23,5-8:
„Přijde čas,“ pokračoval dále Hospodin, „kdy z Davidova rodu vyraší spravedlivá …

Boží vize pro Pochodeň

November 26th, 2018

36:10

Kázání z bohoslužby 16.9.2018. David zahájil sérii kázání o Boží vizi - pro svět, pro církev a pro Pochodeň. Kázání, poznámky a videozáznam najdete na našem webu:

Boží vize pro Církev

November 26th, 2018

25:40

Kázání z bohoslužby 9.9.2018. David zahájil sérii kázání o Boží vizi - pro svět, pro církev a pro Pochodeň. Kázání, poznámky a videozáznam najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/bozi-vize-pro-cirkev-2/

Boží vize pro svět

November 26th, 2018

18:44

Kázání z bohoslužby 2.9.2018. David zahájil sérii kázání o Boží vizi - pro svět, pro církev a pro Pochodeň. První kázání, poznámky a videozáznam najdete na našem webu:

Bez Ježíše nemůžeme nic (J 15,1-8)

November 19th, 2018

23:55

Kázání z bohoslužby 18.11.2018. David kázal o tom, jak bez Ježíše nemůžeme udělat nic, na čem by v Božím království záleželo. Poznámky ke kázání a audio a video záznam si můžete prohlédnout na našem webu:

Loading ...

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Pochoden Praha

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/7cd5aa8/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens