Cover art for podcast GeoEdukacja

GeoEdukacja

64 EpisodesProduced by Michał BarańskiWebsite

Geografia w przestrzeni dźwiękowej. Podcasty w zdecydowanej większości zawierają się w programie nauczania szkoły ponadpodstawowej. Dzięki formie podcastu możesz ich słuchać kiedy znajdziesz wolną chwilę. Poszczególne tematy trwają od około 10 do maksymalnie 20 minut - a więc czas na nie znajdziesz … read more

episodes iconAll Episodes

Turystyka w Polsce

May 24th, 2021

8:08

Jak możemy podzielić atrakcje turystyczne występujące w Polsce? Jakie są główne regiony turystyczne?


Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie …

Rodzaje usług. Transport i łączność.

April 30th, 2021

12:09

Czym są i jak dzielimy usługi? Co rozumiemy pod terminem łączność? Jak dzielimy środki transportu oraz jakie są ich wady i zalety?


Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go …

Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w Polsce

April 22nd, 2021

10:20

Jakie są rodzaje zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego w Polsce? Jakie są ich źródła (przyczyny) oraz skutki życia w takim środowisku? Jaki jest …

Handel międzynarodowy Polski

April 8th, 2021

7:27

Czym jest eksport oraz import? Co oznacza saldo bilansu handlowego? Które kraje są naszymi głównymi partnerami handlowymi i jak to się zmieniało w przeszłości? Czym handlujemy?

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie …

Energetyka jądrowa

February 15th, 2021

20:03

Jakie są tendencje na świecie dotyczące energetyki jądrowej? Czy ten rodzaj energii się rozwija, czy traci na znaczeniu? Jakie są jej wady i zalety?

Dodatkowe materiały (dane, wykresy):

Ludność Ameryki

February 1st, 2021

10:11

Jak zmieniała się struktura zamieszkania Ameryki przez ludność głównych ras ludzkich? Przedstawiciele jakich odmian mieszanych występują w Ameryce? Jakie czynniki zadecydowały o tak dużym zróżnicowaniu ludności i jakie …

Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa

January 31st, 2021

12:01

Jakie czynniki kształtują klimat Kanady? Jakie formacje roślinne możemy odnaleźć w Kanadzie? W jaki sposób czynniki przyrodnicze wpływa na rolnictwo …

Urbanizacja w Ameryce

January 28th, 2021

7:43

Jak rozmieszczona jest ludność w Ameryce? Jakie czynniki na to wpłynęły? Czym jest megalopolis a czym są slumsy i gdzie występują?

Aby umożliwić …

W Amazonii

January 27th, 2021

9:17

Jak wygląda las równikowy w Brazylii? W jakim klimacie rośnie? Jakie pełni funkcje i dlaczego jest tak ważny dla całej planety? Z jakich powodów jego istnienie jest zagrożone?

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie …

Środowisko przyrodnicze Ameryki

January 24th, 2021

14:06

Jakie są charakterystyczne cechy rzeźby na obszarze obu Ameryk? Jakie strefy i typy klimatu tam występują i jakie elementy środowiska na nie wpływają? Jakie formacje roślinne znajdują się w Ameryce?

Aby umożliwić dalszy …

Tornada i cyklony tropikalne

January 19th, 2021

7:45

Jakie są różnice pomiędzy tornado a cyklonem tropikalnym? W jakich warunkach powstają oba wiatry? W jakiej części świata występują i jakie powodują zniszczenia?

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu …

Dzieje geologiczne Polski

December 16th, 2020

10:04

Co działo się w Polsce na przestrzeni milionów lat? Jakie orogenezy i w jakim czasie kształtowały rzeźbę naszego kraju? Jakie inne wydarzenia z …

Zróżnicowanie rasowe i etniczne ludności świata

December 16th, 2020

10:46

Jakie są główne odmiany człowieka i odmiany mieszane? Jak pierwotnie były rozmieszczone główne rasy na Ziemi? Jak to rozmieszczenie wygląda obecnie i jakie czynniki na to wpłynęły? Czym jest rasizm a czym apartheid? Do …

Kręgi kulturowe

December 16th, 2020

17:43

Czym jest kultura? Co ją kształtuje? Jakie kręgi kulturowe możemy wyróżnić na świecie? Jakie są charakterystyczne cechy społeczeństw zamieszkujących …

Klimaty kuli ziemskiej

December 16th, 2020

23:38

Jakie są strefy klimatyczne oraz poszczególne typy klimatów? Jakie występują klimaty astrefowe? Jakie są charakterystyczne cechy poszczególnych stref i typów klimatu?

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu …

Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi.

December 13th, 2020

10:41

Jakie są metody odtwarzania dziejów Ziemi? Czy różni się wiek względny od bezwzględnego? 

Dodatkowe informacje:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2020/12/odtwarzanie-dziejow-ziemi.html

Zachęcam do wsparcia GeoEdukacji:

Budowa wnętrza Ziemi

December 7th, 2020

16:19

Jak zbudowana jest nasza planeta? Skąd wiemy jak jest zbudowana? Jak zmieniają się właściwości fizyczne wraz ze wzrostem głębokości?

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia …

Typy rolnictwa

December 3rd, 2020

15:13

Ze względu na jakie czynniki możemy dzielić rolnictwo? Jakie są typy rolnictwa? Jakie kraje są charakterystyczne dla poszczególnych typów?

Aby …

Czynniki rozwoju rolnictwa

November 30th, 2020

15:27

Jakie czynniki wpływają na rozwój rolnictwa? Jak wpływają na strukturę użytkowania ziemi na świecie?

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie …

Jeziora

November 29th, 2020

11:16

Jak możemy podzielić jeziora? Jak powstały misy niektórych jezior? Czym cechują się poszczególne typy genetyczne?

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie …

Sieć rzeczna

November 26th, 2020

15:55

Ze względu na jakie elementy można podzielić rzeki? Czym jest dorzecze, zlewisko, dopływ, dział wodny? Jakie wyróżniamy ustroje rzeczne i czym się cechują?

Dynamika mórz i oceanów

November 25th, 2020

13:25

Jakie rodzaje ruchów wody odnajdziemy w oceanach? Jakie są ich przyczyny oraz skutki?

Wszechocean

November 18th, 2020

11:10

Z jakich elementów składa się wszechocean? Jak zmienia się temperatura wód wszechoceanu wraz ze zmianą szerokości geograficznej oraz głębokości? Jak …

Zasoby wodne Ziemi

November 17th, 2020

10:27

Jak przebiega krążenie wody w przyrodzie? Czym jest mały i duży obieg wody? Jakie są składowe bilansu wodnego?

Materiały dodatkowe:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/09/spyw-powierzchniowy.html

Urbanizacja

November 17th, 2020

18:13

Co to znaczy, że miasto się rozwija? Na jakich płaszczyznach następuje ten rozwój? Jakie są fazy urbanizacji? Jakie wyróżniamy typy zespołów miejskich?

Materiały dodatkowe:

Zlodowacenia w Polsce

November 16th, 2020

15:42

Kiedy miały miejsce zlodowacenia w Polsce i jaki był ich maksymalny zasięg? Gdzie odnajdziemy rzeźbę młodoglacjalną a gdzie staroglacjalną? Jakie …

Ekstremalne zjawiska atmosferyczne

November 8th, 2020

13:48

Jakie zagrożenia czekają na nas ze strony atmosfery? Które ze zjawisk powstających w atmosferze mają groźny charakter? Jak one powstają i w jakich częściach świata występują?

Czynniki klimatotwórcze

November 5th, 2020

14:42

Od czego zależy kształt i przebieg stref klimatycznych? Jak się dzielą i jakie są czynniki wpływające na klimat? 

Opady atmosferyczne

November 3rd, 2020

12:04

Czym jest wilgotność względna i bezwzględna? Jak zmienia się ilość pary wodnej w powietrzu wraz ze zmianami temperatury? Jak powstają opady? Gdzie występują najwyższe a gdzie najniższe sumy opadów i jakie czynniki na to …

Rozmieszczenie ludności na świecie

October 30th, 2020

13:01

Co wpływa na rozmieszczenie ludności na świecie? Jakie bariery i atrakcje osadnicze wpływają na zróżnicowanie gęstości zaludnienia?

Materiały dodatkowe:

Rozwój demograficzny

October 27th, 2020

18:22

Jak przebiega rozwój demograficzny społeczeństw? Czym są i jakie są cechy poszczególnych faz rozwoju demograficznego? Czym jest eksplozja demograficzna a czym implozja demograficzna?

Zmiany liczby ludności na świecie

October 22nd, 2020

9:29

Jak zmieniała i jak zmienia się obecnie liczba ludności na świecie? Jakie czynniki o tym decydują?

Materiały dodatkowe:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/11/zmiany-liczby-ludnosci.html

Temperatura powietrza

October 22nd, 2020

19:55

W jakich jednostkach mierzymy temperaturę powietrza? Jakie czynniki wpływają na rozkład temperatur powietrza? Jak zmienia się wartość temperatury na Ziemi?

Globalizacja

October 20th, 2020

10:34

Czym jest globalizacja? Jakie są czynniki wpływające na tempo procesów globalizacji na świecie, oraz jakie są wady i zalety wynikające z globalizacji?

Mierniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

October 20th, 2020

15:52

Jakich wskaźników możemy używać aby porównać ze sobą rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych krajów?

Materiały dodatkowe:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/10/dysproporcje-wsrod-najbogatszych.html

Konflikty i terroryzm

October 19th, 2020

23:28

Jakie są przyczyny i skutki konfliktów na świecie? Gdzie toczyły się i gdzie obecnie toczą się konflikty? Czym jest terroryzm?

Materiał dodatkowy:

Budowa Układu Słonecznego

October 19th, 2020

10:01

Z jakich elementów zbudowany jest Układ Słoneczny? Ile jest planet oraz jakie są ich najważniejsze cechy?

Materiały dodatkowe:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/05/geografia-atsronomiczna-filmy.html

Integracja i dezintegracja na świecie

October 18th, 2020

10:38

Jak zmieniało się nasilenie procesów integracji i dezintegracji na  świecie? Jakie czynniki decydują o występowaniu tych procesów?

Skład i budowa atmosfery

October 18th, 2020

17:31

Jakie pierwiastki i związki chemiczne tworzą atmosferę? Jakie są cechy poszczególnych warstw atmosfery i jakie zjawiska w nich występują?

Ruch obrotowy Ziemi

October 18th, 2020

9:50

Jakie są cechy, dowody i skutki ruchu obrotowego?

Materiały dodatkowe:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/10/sia-coriolisa.html

Aby umożliwić …

Ruch obiegowy Ziemi

October 18th, 2020

14:19

Jak przebiega ruch obiegowy? Jakie są dowody na ruch obiegowy oraz jakie jego skutki możemy obserwować na Ziemi?

Materiały dodatkowe:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/10/ruch-obiegowy.html

Aby umożliwić dalszy …

Oświetlenie Ziemi w dniach równonocy i przesileń

October 18th, 2020

8:46

Jak oświetlona jest Ziemia w czasie równonocy wiosennej i jesiennej oraz przesilenia letniego i zimowego? Na co warto zwrócić uwagę?

Materiały dodatkowe:

Dysproporcje w rozwoju krajów

October 18th, 2020

11:11

Jakie są przyczyny dysproporcji w rozwoju gospodarczym różnych krajów na świecie oraz jak można je zmniejszać?

Materiały dodatkowe:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/10/dysproporcje-wsrod-najbogatszych.html

Aby …

Wpływ dekolonizacji na współczesny obraz świata

October 18th, 2020

11:59

Jak przebiegała kolonizacja oraz dekolonizacja w różnych częściach świata i jakie skutki pozostawiły po sobie te procesy?

Materiały dodatkowe:

Czas na Ziemi

October 18th, 2020

8:07

Czym różni się czas słoneczny, strefowy i urzędowy? Skąd się biorą różnice w czasie w różnych miejscach na naszej planecie?

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w …

Wszechświat

October 18th, 2020

8:52

Odcinek poświęcony budowie Wszechświata, odległościom oraz teoriom na temat jego powstania.

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite:

Rzeźbotwórcza działalność morza

June 4th, 2020

8:12

Typy wybrzeży i przyczyny ich powstawania

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Rzeźbotwórcza działalność rzek

May 31st, 2020

9:16

Działalność rzeki w biegu górnym, środkowym i dolnym oraz rodzaje ujść.

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do …

Globalne zagrożenia środowiska

May 29th, 2020

9:04

Globalne ocieplenie, dziura ozonowa, kwaśne deszcze - podstawowe informacje

Dodatkowe materiały:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/08/globalne-ocieplenie-zanik-pokrywy.html

Obszary okołobiegunowe

May 29th, 2020

7:15

Środowisko przyrodnicze oraz zmiany jakie w nim zachodzą na obszarach okołobiegunowych

Dodatkowe materiały:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/08/globalne-ocieplenie-zanik-pokrywy.html

Aby umożliwić dalszy rozwój …

Problem głodu na świecie

May 24th, 2020

13:27

Czym jest głód? Jakie są jego przyczyny i metody walki z głodem? Oraz kilka informacji na temat otyłości i racjonalnego odżywiania.

Materiały dodatkowe:

https://geo-edukacja.blogspot.com/2020/05/problem-otyosci.html

Typy rolnictwa

May 22nd, 2020

13:29

Charakterystyka rolnictwa: intensywnego i ekstensywnego; konsumpcyjnego i towarowego; odłogowego, ugorowego, plantacyjnego i uspołecznionego.

Aby …

Plutonizm i wulkanizm

May 21st, 2020

9:36

Intruzje magmowe. Rodzaje wulkanów i erupcji wulkanicznych.

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w …

Grawitacyjne ruchy masowe

May 20th, 2020

8:34

Rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych, czynniki wpływające na ich intensywność

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite:

Wietrzenie

May 19th, 2020

9:20

Rodzaje wietrzenia i przebieg procesu wietrzenia. Zróżnicowanie intensywności wietrzenia w różnych strefach

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite:

Środowisko przyrodnicze Australii

May 18th, 2020

5:20

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite: https://patronite.pl/geoedukacja/description

Migracje i przemiany obszarów wiejskich

May 17th, 2020

5:10

Jak zmienia się struktura demograficzna obszarów wiejskich położonych z dala od dużych miast?

Uzupełnienie:

Zmiany w strefach podmiejskich

May 17th, 2020

4:56

Jakie zmiany zachodzą w strefach podmiejskich? Zarówno jeżeli chodzi o zmiany w strukturze i liczbie ludności oraz infrastrukturze i przeznaczeniu …

Energia odnawialna w Polsce

May 14th, 2020

5:07

Warunki przyrodnicze wykorzystania odnawialnych źródeł energii  w produkcji energii elektrycznej.

Uzupełnieniem są mapy i krótki opis na:

Ludność i gospodarka Australii

May 14th, 2020

6:05

Charakterystyka ludności i gospodarka Australii.

Mapa omawiana w materiale: https://geo-edukacja.blogspot.com/search/label/17.%20Australia

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do …

Stany Zjednoczone jako potęga gospodarcza

May 12th, 2020

13:11

-Przyczyny potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, 

-wskaźniki świadczące o roli USA w gospodarce światowej

-cechy gospodarki USA

Aby umożliwić …

Powodzie w Polsce

May 12th, 2020

9:26

Rodzaje powodzi występujących w Polsce i ich przyczyny. 

Skutki powodzi.

Formy ochrony przed powodziami.

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie …

Skały i minerały

May 10th, 2020

12:48

Z czego zbudowana jest skorupa ziemska? W skrócie o minerałach i skałach, które ją budują.

Aby umożliwić dalszy rozwój oraz istnienie podcastu GeoEdukacja zachęcam do wsparcia go w serwisie Patronite:

Loading ...

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to GeoEdukacja

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/2040f2e8/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens