Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

33 EpisodesProduced by Jaroslav BenoWebsite

V tomto podcaste budeme spolu premýšľať nad Bohom a Božím slovom.

33 Episodes | 2018 - 2019

Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? - Týždeň 14 || evanjelizačný kalendár 2019

April 5th, 2019

2:54

Čo robiť, aby sme konali skutky Božie?


Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Jn 6/29


Video verzia:

https://youtu.be/s5umpKOXgd4


Audio verzia:

Rast podmienený umenšením - Týždeň 13 || evanjelizačný kalendár 2019

March 28th, 2019

1:29

Rast podmienený umenšením - Týždeň 13 || evanjelizačný kalendár 2019


On musí rásť, a ja sa umenšovať. Jn 3/30


Ak nastúpiš na život s Bohom, tak v tvojom živote sa musia zmeniť veci. Ty sám sa budeš pretvárať. Tvoje …

Mocný Boh - Týždeň 12 || evanjelizačný kalendár 2019

March 28th, 2019

1:50

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Iz 9/5


Tento týždeň je veľmi zaujímavý verš na premýšľanie. …

Ak si neveriaci – poď sem - Týždeň 11 || evanjelizačný kalendár 2019

March 13th, 2019

3:24

Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov …

Istý základ pre tvoj život - Týždeň 10 || evanjelizačný kalendár 2019

March 8th, 2019

2:23

Istý základ pre tvoj život - Týždeň 10 || evanjelizačný kalendár 2019


Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Žid 13/8


Táto civilizácia sa …

Svet sa nehanbí za svoje názory a kresťan? - Týždeň 9 || evanjelizačný kalendár 2019

February 27th, 2019

4:03

Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Mk 16/15

Toto je jednoznačný príkaz k činom – k akým? My ako kresťania …

Dobré skutky a spasenie, ako to je? - Týždeň 7 || evanjelizačný kalendár 2019

February 18th, 2019

2:07

Dobré skutky a spasenie, ako to je? - Týždeň 7 || evanjelizačný kalendár 2019

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v …

Táravé ústa - Týždeň 6 || evanjelizačný kalendár 2019

February 5th, 2019

3:00

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený... Rim 10/9

Ľudí s táravými ústami je mnoho. Nahovoria litánie, ale vie sa o nich, že tárajú. O niektorých sa nevie, že tárajú, …

Ako na vzťahy - Týždeň 5 || evanjelizačný kalendár 2019

February 4th, 2019

2:06

A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. Kol 3/15

V interakcii - …

Bitý a strápený - Týždeň 4 || evanjelizačný kalendár 2019

January 25th, 2019

3:38

Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Iz 53/4

Izaiáš bol prorok v starej …

... ako aj Kristus miloval vás ... - Týždeň 3 || evanjelizačný kalendár 2019

January 16th, 2019

2:06

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Ef 5/1-2

Video verzia:
https://youtu.be/5bzc3P6bRgY

Audio verzia:

Toto nie je prechádzka ružovou záhradou - Týždeň 2 || evanjelizačný kalendár 2019

January 10th, 2019

4:00

A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Mt 10/38


Priznám sa, že neviem, čo presne sa myslí týmto veršom. Môžem sa zatiaľ len domnievať. Pán Boh mi ešte nedal úplnú istotu, či rozumiem tomuto veršu …

Falošný prorok, ktorý činí zázraky? - Týždeň 1 (53) || evanjelizačný kalendár 2018

January 2nd, 2019

6:44

... lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží. 2 Pt 1/21

Po prečítaní tohto veršu nám možno napadne otázka - ako viem, ktorý ľudia sú vedení Duchom Svätým? …

Zamyslime sa nad svojím kresťanským životom - Týždeň 52 || evanjelizačný kalendár 2018

December 26th, 2018

3:03

Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachovávam Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala …

Pôjdu všetci do neba? - Týždeň 51 || evanjelizačný kalendár 2018

December 17th, 2018

2:15

Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Jn 3/36

Toto je veľmi zaujímavý verš. Krátky ale obsahuje veľmi vážne informácie, nad ktorými sa musíme zamyslieť. …

Každé písmo, vdýchnuté od Boha je... - Týždeň 50 || evanjelizačný kalendár 2018

December 12th, 2018

2:36

Ako kresťania túžime po Bohu viac a viac. Túžime Ho spoznávať - teda sa s ním rozprávame a čítame Božie slovo. Veríme, že Biblia je Bohom vdýchnuté písmo...

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, …

Dvojsečný meč - Týždeň 49 || evanjelizačný kalendár 2018

December 12th, 2018

3:22

Ak naozaj miluješ Boha a veríš Mu, tak ťa musí zaujímať...

Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať …

Som ovca zo stáda - Týždeň 48 || evanjelizačný kalendár 2018

November 28th, 2018

3:42

Pán Ježiš riekol: moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto im ich nevytrhne …

Blízky alebo ďaleký? - Týždeň 47 || evanjelizačný kalendár 2018

November 25th, 2018

3:49

Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Ef 2/13
V týchto zamysleniach sa snažíme zamyslieť …

Ja som si to nevymyslel - je to v Božom slove - Týždeň 46 || evanjelizačný kalendár 2018

November 23rd, 2018

4:24

Pán Ježiš povedal: Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. Ja som chlieb života. Jn 6/47-48
Mám na vás otázku: chceš mať večný život? Možno áno, lebo svet a tvoj život ťa veľmi baví. Rád si užívaš a …

Bratia spolu bývajú - Týždeň 45 || evanjelizačný kalendár 2018

November 21st, 2018

4:09

Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Ž 133/1

Bratia v tomto žalme verím, že odkazujú na bratov vo viere – vo vyvolení. Izraelci …

Kto ťa formuje? - Týždeň 44 || evanjelizačný kalendár 2018

November 6th, 2018

5:21

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekali bezbožností a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a …

Jediná obeť, jediný Spasiteľ - Týždeň 43 || evanjelizačný kalendár 2018

November 2nd, 2018

4:16

A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1Jn 4/14
Ján vo svojom prvom liste ubezpečuje, alebo vydáva svedectvo o tom, že on …

Pán Ježiš Kristus klope na tvoje dvere - Týždeň 42 || evanjelizačný kalendár 2018

October 16th, 2018

2:59

Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenia 3/20

Nie sami zo seba - Týždeň 39 || evanjelizačný kalendár 2018

September 27th, 2018

4:29

Verš na tento týždeň poukazuje na to, že nemôžeme pomôcť nášmu spaseniu dobrými skutkami.

Neužitočná viera - Týždeň 38 || evanjelizačný kalendár 2018

September 20th, 2018

3:14

Tak aj viera, ak nemá skutkov, ja sama osebe mŕtva. ... Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná?
Jk 2/17,19-20

Vďačné srdce - Týždeň 37 || evanjelizačný kalendár 2018

September 17th, 2018

5:17

Aké máme mať srdce? Povieme si niečo aj o Mariánskom kulte.

Upevnení v Kristovi - Týždeň 36 || evanjelizačný kalendár 2018

September 7th, 2018

3:26

Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha. 2 Kor 1/21-22

Video: https://youtu.be/rKMiXfkYJYg
Text:

Aká je tvoja viera? - Týždeň 35 || evanjelizačný kalendár 2018

September 4th, 2018

2:51

Aj diabol verí, že Pán Ježiš Kristus existuje ale sa bojí. (Jk 2/19) Teda ak vravíš, že veríš v Ježiša, tak si spomeň, že aj diabol verí. V čom sa …

Boh odpúšťa vs Boh ti odpúšťa || týždeň 34 - evanjelizačný kalendár 2018

August 24th, 2018

2:13

Nedávno som na internete videl krásny obrázok na ktorom bol text: Boh ti odpúšťa. Bolo tam len toto. Aký máš prvý dojem z tohto textu? Páči sa ti? …

Loading ...

Listen to Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/68e39c8/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens