Cover art for podcast Chai With Banafsheh/ چای با بنفشه

Chai With Banafsheh/ چای با بنفشه

64 EpisodesProduced by Banafsheh TaherianWebsite

چای از شما؛ قصه از من

64 Episodes | 2020 - 2022

قسمت شصت و سوم: داستان هفت پیکر

July 1st, 2022

37:16

این قسمت: تولد بهرام

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

ادیت ومیکس صدا: …

قسمت شصت و دوم: داستان هفت پیکر

June 15th, 2022

36:54

این قسمت: سبب نوشتن داستان

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

ادیت ومیکس …

فصل دوم: داستان هفت پیکر (مقدمه)

June 1st, 2022

19:06

این قسمت: مقدمه

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

ادیت ومیکس صدا: مهرسا …

قسمت شصتم: داستان خسرو و شیرین

January 10th, 2022

1:20:38

این قسمت: پایان داستان

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

طراحی لوگو: هدیه لایق

موسیقی های …

قسمت پنجاه و نهم: داستان خسرو و شیرین

January 1st, 2022

1:08:06

این قسمت: جان دادن شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

طراحی لوگو: هدیه لایق

موسیقی …

قسمت پنجاه و هشتم: داستان خسرو و شیرین

December 20th, 2021

55:44

این قسمت: کشتن خسرو 

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

طراحی لوگو: هدیه لایق

موسیقی اضافه …

قسمت پنجاه و هفتم: داستان خسرو و شیرین

December 10th, 2021

46:08

این قسمت: شیرویه

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت پنجاه و ششم: داستان خسرو و شیرین

December 1st, 2021

47:15

(7) این قسمت: کلیله و دمنه

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت پنجاه و پنجم: داستان خسرو و شیرین

November 20th, 2021

53:16

(6) این قسمت: کلیله و دمنه

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما 

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت پنجاه وچهارم: داستان خسرو و شیرین

November 10th, 2021

53:15

(5) این قسمت: کلیله و دمنه

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما 

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت پنجاه و سوم: داستان خسرو و شیرین

November 1st, 2021

51:51

(4) این قسمت: کلیله و دمنه

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت پنجاه و دوم: داستان خسرو و شیرین

October 20th, 2021

54:24

(3) این قسمت: کلیله و دمنه

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت پنجاه و یکم: داستان خسرو و شیرین

October 10th, 2021

49:57

(2) این قسمت: کلیله و دمنه

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت پنجاهم: داستان خسرو و شیرین

October 1st, 2021

46:16

 (1) این قسمت: کلیله و دمنه 

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت چهل ونهم: داستان خسرو و شیرین

September 20th, 2021

47:26

این قسمت: سوال و جواب خسرو و بزرگ امید

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت چهل وهشتم: داستان خسرو و شیرین

September 10th, 2021

42:07

این قسمت: بحران چهل سالگی خسرو و اندرز شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: …

قسمت چهل وهفتم: داستان خسرو و شیرین

September 1st, 2021

46:51

این قسمت: شب زفاف 

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق


قسمت چهل و ششم: داستان خسرو و شیرین

August 20th, 2021

48:25

این قسمت: آوردن شیرین به مداین 

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت چهل و پنجم: داستان خسرو و شیرین

August 10th, 2021

46:05

این قسمت: خواستگاری

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

موسیقی استفاده …

قسمت چهل و چهارم: داستان خسرو و شیرین

August 1st, 2021

49:37

 این قسمت: گفتگوی باربد و نکیسا

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت چهل و سوم: داستان خسرو و شیرین

July 20th, 2021

54:24

این قسمت: نکیسا کیست؟

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت چهل و دوم: داستان خسرو و شیرین

July 10th, 2021

58:27

این قسمت: برگشتن خسرو از قصر شیرین. 

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت چهل ویکم : داستان خسرو و شیرین

July 1st, 2021

50:43

(6) این قسمت: پایان مذاکرات خسرو و شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه …

قسمت چهلم : داستان خسرو و شیرین

June 20th, 2021

52:20

(5) این قسمت: مذاکرات خسرو و شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سی و نهم: داستان خسرو و شیرین

June 10th, 2021

1:01:33

(4) این قسمت: مذاکرات خسرو و شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سی و هشتم : داستان خسرو و شیرین

June 1st, 2021

33:38

(3) این قسمت: مذاکرات خسرو و شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سی و هفتم : داستان خسرو و شیرین

May 20th, 2021

30:15

(2) این قسمت: مذاکرات خسرو و شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سی و ششم : داستان خسرو و شیرین

May 10th, 2021

52:44

(1) این قسمت: مذاکرات خسرو و شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سی و پنجم : داستان خسرو و شیرین

May 1st, 2021

47:20

این قسمت: دیدار خسرو و شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سی و چهارم : داستان خسرو و شیرین

April 20th, 2021

45:32

این قسمت: نیایش شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سی و سوم : داستان خسرو و شیرین

April 10th, 2021

44:44

این قسمت: تحقیقات خسرو درباره شکر جهت خواستگاری

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: …

قسمت سی و دوم : داستان خسرو و شیرین

April 1st, 2021

39:11

این قسمت: شکراسپهانی (اصفهانی)

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سی و یکم : داستان خسرو و شیرین

March 20th, 2021

45:17

این قسمت: بذل و بخشش خسرو

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت ویژه نظامی

March 10th, 2021

47:22

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سی ام : داستان خسرو و شیرین

March 1st, 2021

40:25

 این قسمت: نامه تسلیت شیرین به خسرو در مرگ مریم 

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی …

قسمت بیست و نهم : داستان خسرو و شیرین

February 20th, 2021

33:56

این قسمت: نامه تسلیت خسرو به شیرین 

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت بیست وهشتم : داستان خسرو و شیرین

February 10th, 2021

45:04

.این قسمت: مرگ فرهاد

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

موسیقی های جانبی …

قسمت بیست وهفتم : داستان خسرو و شیرین

February 1st, 2021

29:59

.این قسمت: شیرین و فرهاد

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت بیست وششم : داستان خسرو و شیرین

January 19th, 2021

56:56

! این قسمت:  فرهاد  و بیستون

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت بیست و پنجم : داستان خسرو و شیرین

January 10th, 2021

32:31

! این قسمت: مناظره خسرو با  فرهاد

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت بیست و چهارم : داستان خسرو و شیرین

January 1st, 2021

30:44

! این قسمت: تلاش جمعی برای منصرف کردن فرهاد ازعشق شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

قسمت بیست و سوم : داستان خسرو و شیرین

December 20th, 2020

36:25

! این قسمت: زاری کردن فرهاد ازعشق شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه …

قسمت بیست و دوم : داستان خسرو و شیرین

December 10th, 2020

44:05

! این قسمت: فرهاد کوهکن

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت بیست و یکم : داستان خسرو و شیرین

December 1st, 2020

1:03:25

! این قسمت: پیشنهاد بیشرمانه

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت بیستم : داستان خسرو و شیرین

November 20th, 2020

31:54

! این قسمت: مریم

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت نوزدهم : داستان خسرو و شیرین

November 10th, 2020

58:16

! این قسمت، سی لحن باربَد

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت هجدهم : داستان خسرو و شیرین

November 1st, 2020

35:35

! این قسمت، عاقبت بهرام چوبین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت هفدهم : داستان خسرو و شیرین

October 20th, 2020

26:40

. این قسمت، برتخت پادشاهی نشستن شیرین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت شانزدهم : داستان خسرو و شیرین

October 10th, 2020

24:38

. این قسمت، مِهین بانو

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

شاعر: نظامی گنجوی 

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت پانزدهم : داستان خسرو و شیرین

October 1st, 2020

23:17

.در این قسمت از احوال شیرین در دوری از خسرو باخبر میشین

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت چهاردهم : داستان خسرو و شیرین

September 20th, 2020

22:34

.در این قسمت می‌شنوین خسرو بعد از بر تخت نشستن درچه حاله

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت سیزدهم : داستان خسرو و شیرین

September 10th, 2020

24:31

خسرو با دلی که طوفان درش به پاست به خشم میره به سمت روم  و اینکه در روم  چه اتفاقی می افته

شاعر: نظامی

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

قسمت دوازدهم : داستان خسرو و شیرین

September 1st, 2020

26:34

  .در این قسمت میشنوین  آخر و عاقبت نازشیرین و نیاز خسرو به کجا ختم میشه    

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

قسمت یازدهم : داستان خسرو و شیرین

August 20th, 2020

25:01

.در این قسمت همچنان از خسرو نیاز و از شیرین ناز

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت دهم : داستان خسرو و شیرین

August 10th, 2020

21:00

.در این قسمت ده زن برای خسرو وشیرین  ده داستان تعریف میکنن

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه …

قسمت نهم : داستان خسرو و شیرین

August 1st, 2020

23:14

.در این قسمت می‌شنوین که خسرو به چه حالتی میگه شیرگیری 

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت هشتم : داستان خسرو و شیرین

July 20th, 2020

28:23

.در این قسمت با بهرام چوبین آشنا می‌شین اما اتفاق مهم تری می افته

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: …

قسمت هفتم : داستان خسرو و شیرین

July 10th, 2020

20:02

.در این قسمت، با رسیدن یک خبر بد  موقعیت شیرین و خسرو باز به هم میریزه

شاعر: نظامی گنجوی

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: …

قسمت ششم : داستان خسرو و شیرین

July 1st, 2020

25:59

.در این قسمت می‌شنوین که مِهین بانو در ارمنستان چطور از خسرو پذیرایی میکنه

شاعر: نظامی گنجوی

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس …

قسمت پنجم : داستان خسرو و شیرین

June 20th, 2020

21:04

در این قسمت می‌شنوین که قصر شیرین برای چی ساخته  شد

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

طراحی لوگو: هدیه لایق

قسمت چهارم: داستان خسرو و شیرین

June 10th, 2020

18:33

.در این قسمت، حکایت اولین چشمه ای که خسرو و شیرین" بهش میرسن رُِ میشنوین 

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

قسمت سوم: داستان خسرو و شیرین

June 1st, 2020

21:05

.  در این قسمت میشنوین که چطورشیرین عاشق میشه و برای این عاشقیتش چه میکنه  

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

قسمت دوم: داستان خسرو و شیرین

May 20th, 2020

17:25

.در این قسمت میشنوید که چطورشاپوربنیانگذار تیندر( اپلیکیشن دوست یابی) در دوران ساسانیان  بوده

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو نوازنده کمانچه: کوروش بابایی

ادیت ومیکس …

قسمت اول: داستان خسرو و شیرین

May 8th, 2020

26:24

در این قسمت، اولا" میشنویم چرا نظامی داستان "خسرو و شیرین" رُ مینویسه و اسمش رُ میذاره هوسنامه! بعد هم با خسرو وشیرین آشنا میشینیم.

نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

آهنگسازو …

Loading ...

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Chai With Banafsheh/ چای با بنفشه

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://feeds.redcircle.com/777d6415-dcd1-40e4-a16b-7824bf978bc9

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens