Cover art for podcast Asbantag

Asbantag

55 EpisodesProduced by Asbantag PodcastWebsite

Արեւմտահայերէն առօրեայ կեանքի փոտքասթPodcast in Western ArmenianFollow us on Instagram: https://www.instagram.com/asbantag/For more info: asbantag@gmail.comWebsite: http://asbantag.com

55 Episodes | 2020 - 2023

Season 4, Episode 18

January 30th, 2023

29:57

Ասպանդակ առօրեայ թիւ 7

Season 4, Episode 17

October 24th, 2022

28:20

Ասպանդակ առօրեայ թիւ 6

Season 4, Episode 16

October 5th, 2022

28:38

Ասպանդակ առօրեայ թիւ 5

Season 4, Episode 15

August 12th, 2022

18:19

Ասպանդակ առօրեայ թիւ 4

Season 4, Episode 14

June 9th, 2022

14:08

(ան)ծանօթներ, Զարուհի Գավալճեան

Season 4, Episode 13

May 11th, 2022

16:04

(ան)ծանօթներ, Մարի Կերեքմէզեան

Season 4, Episode 11

April 6th, 2022

42:00

(ան)ծանօթներ, Զաւէն Պիպեռեան

Season 4, Episode 10

March 27th, 2022

10:07

(ան)ծանօթներ, Հերանուշ Արշակեան

Season 4, Episode 9

March 10th, 2022

17:29

(ան)ծանօթներ, փանոս թէրլէմէզեան

Season 4, Episode 8

February 15th, 2022

10:38

Ասպանդակ առօրեայ թիւ 3

Season 4, Episode 7

January 31st, 2022

32:05

Աննա Քացախեան Օհանողլու եւ Այգուն Քացախեան, Գերմանիա

Season 4, Episode 6

December 9th, 2021

12:37

(ան)ծանօթներ, վահագն նիկողոսեան

Season 4, Episode 5

November 23rd, 2021

13:15

Ասպանդակ առօրեայ թիւ 2

Season 4, Episode 4

October 27th, 2021

48:24

Սեւան Տէյիրմենճեան, Պոլիս

Season 4, Episode 3

October 16th, 2021

17:21

ասպանդակ առօրեայ թիւ 1

Season 4, Episode 2

October 12th, 2021

37:32

Սէրլի Թոմիթա, Թոքիօ

Season 3, Episode 8

May 8th, 2021

28:57

Շահան Թերզիպաշեան, Եգիպտոս

Season 3, Episode 7

April 28th, 2021

33:34

Ալինա Հաճեան, Պուէնոս Այրէս

Season 3, Episode 6

April 21st, 2021

29:30

Մեղեդի Զէյթունեան, Սիդնեյ

Season 3, Episode 4

April 7th, 2021

45:44

Ադիս Իսաղուլեան

Season 3, Episode 3

March 31st, 2021

34:23

Մանուկ Աւետիքեան

Season 3, Episode 2

March 18th, 2021

25:58

Մոսիկ Սթամպուլեան

Season 3, Episode 1

March 10th, 2021

22:13

Անահիտ Ղազարյան, 8 Մարտ

Season 2.5 - Episode 3

February 17th, 2021

28:30

Պատերազմի մասին - Սեւանա Չագրեան

Season 2.5, Episode 2

February 10th, 2021

9:15

ի՞նչ պիտի ընենք:

Episode XI - Tsezi Mezi Medz Avedis

May 15th, 2020

9:25

Ի՞նչ է Ասպանդակին նոր լուրը։

Episode X - Dasntrvak

May 12th, 2020

21:34

Մետաղեայ դուռ մը կրնա՞ք այրել:

Episode IX - Verchin Lurer

May 8th, 2020

16:01

Ի՞նչ է «terrorist»ին հայերէնը։

Episode VIII - Sovoragan Gyank

May 5th, 2020

17:52

Պոլսահայերը ամէն օր ո՞ւրկէ կուգան կ՚երթան։

Episode VII - Mayis Meg

May 1st, 2020

16:46

Յատուկ հաղորդում - Մայիս Մէկ

Episode VI - Nor Jingle

April 28th, 2020

13:00

Ասպանդակին ճինկըլը քիչ մը մութ չէ՞

Episode V - 24 Abril

April 24th, 2020

22:25

Յատուկ հաղորդում - 24 Ապրիլ

Episode IV - Artsants Gyank

April 21st, 2020

15:19

Ասպանդակի գաղափարը Քորոնայէն առաջ թէ՞ վերջ յղացաւ:

Episode III - Sud Lurer

April 17th, 2020

14:31

Արդեօ՞ք այս հաղորդումին ալ Զատիկ խօսուեցաւ :

Episode II - After Zadig

April 14th, 2020

12:42

Պոլսոհայութեան ո՞րքանը յաջողեցաւ խթումի գիշեր ձուկ ուտել։

Episode I - Zadig

April 10th, 2020

24:03

Արդեօք այս տարի Զատիկին փողոցները չէօրէք պիտի հոտի՞ն։ Հետեւեցէ՛ք մեր հաղորդումին։

Loading ...

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Asbantag

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/1c0759d8/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens