Cover art for podcast สาบเมือง กําป่ะเก่า คำคมแห่งล้านนา

สาบเมือง กําป่ะเก่า คำคมแห่งล้านนา

13 EpisodesProduced by แดนผาศุข เจริญสุขเกษมWebsite

สาบเมือง กําป่ะเก่า คำคมแห่งล้านนา ที่มา ดินแดนล้านนาไทย ได้ชื่อว่า เป็นถิ่นที่อุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม เก่าแก่มานาน บรรพชนได้สร้างสรรค์ สั่งสมไว้มากมาย และได้ถ่ายทอดให้คนในสังคมล้านนานี้อย่างต่อเนื่องภูมิปัญาทาง ศิลปวัฒธรรม

28:32

EP-๑๐ ภาษิตคำเมืองเหนือ ๒๗๐๑๒๕๖๔

กำบ่าเก่าจึงว่า “ กกหางปล่อยวัด ”

การนำไปใช้ ควรประพฤติตนเป็นคนดี มีกริยามารยาทที่เรียบร้อย ว่านอนสอนง่าย

เทียบสำนวน สุภาษิต คำพังเพย ไทยกลาง “ตัดหางปล่อยวัด///กรวดน้ำคว่ำขัน”

เทียบเคียงกำบ่าเก่า-(คำไทยกลาง)   “ตัดหางปล่อยวัด”

“ก้นตั้งฟาก ปากตั้งข้าว” อ่าน (-ก้น-ตั้ง-ฟาก///ปาก-ตั้ง-ข้าว-)

หมายถึง......รีบร้อนเห็นแก่กินจนเกินไป ไม่มีมารยาทในการทานอาหาร หรือเวลาทำงานไม่ช่วยทำ

ถึงตอนทานรีบมา พอก้นแตะพื้นฟากปั๊บ นำอาหารเข้าปากทันที

กำบ่าเก่าจึงว่า  “ก้นตั้งฟาก ปากตั้งข้าว”

การนำไปใช้  อย่าเห็นแก่กิน ควรช่วยกันทำงาน อย่าหลบเลี่ยง

. “ก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป๋นแต่ไห มันเป๋นแต่ไฟ บ่ใจ้ก้นหม้อ”

อ่าน (-ก้น-หม้อ-บ่อ-ฮ้อน///บ่อ-เป๋น-แต่-ไห///มัน-เป๋น-แต่-ไฟ///บ่อ-ใจ้-ก้น-หม้อ-)

หมายถึง.....ก่อนสรุปลงความเห็นตัดสินใจในเรื่องใดๆ ควรพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากอะไร กำบ่าเก่าจึงว่า  “ก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป๋นแต่ไห มันเป๋นแต่ไฟ บ่ใจ้ก้นหม้อ”


“กบใกล้ปากงู หนูใกล้บอกไม้ จิ๊นเน่าใกล้ดังแมว”

อ่าน (-กบ-ใกล้-ปาก-งู///หนู-ใกล้-บอก-ไม้///จิ๊น-เน่า-ใกล้-ดัง-แมว-)

หมายถึง.....สภาพที่เอื้อให้เกิดเหตุได้ง่ายดาย ทำให้เกิดความเสียหาย เพราะมาอยู่ใกล้ชิดกัน

กำบ่าเก่าจึงว่า “กบใกล้ปากงู หนูใกล้บอกไม้ จิ๊นเน่าใกล้ดังแมว ”

การนำไปใช้  เตรียมป้องกัน ดีกว่ามาแก้ไขทีหลัง ใช้เป็นข้อเตือนใจหญิง อย่าให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับชายจนเกินไป หญิงอาจพลาดท่าเสียทีให้ชายได้


“ก้มหน้าหื้อผ่อดินเมือง จักรุ่งเรืองไปวันตางหน้า”

อ่าน (-ก้ม-หน้า-หื้อ-ผ่อ-ดิน-เมือง///จัก-รุ่ง-เรือง-ไป-วัน-ตาง-หน้า-)

หมายถึง.....คนเจียมเนื้อเจียมตัว ดำรงตนอยู่แบบพอเพียง พอประมาณ ขยันทำกินบนผืนดินของตน ย่อมเจริญก้าวหน้ากว่าคนขี้เกียจ

“กล้วยก๊ำง่าม ง่ามก๊ำกล้วย” อ่าน (-กล้วย-ก๊ำ-ง่าม///ง่าม-ก๊ำ-กล้วย-)

หมายถึง......มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

กำบ่าเก่าจึงว่า  “กล้วยก๊ำง่าม ง่ามก๊ำกล้วย”

การนำไปใช้  ให้ความช่วยเหลือกัน ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา หรือให้กำลังใจ


ที่มา ครูเติมศักดิ์

https://sites.google.com/site/krutermsaksuwan/home/keiyw-kab-khru-teim-sakdi

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jorpor-natchapon-anuprom/message
Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to สาบเมือง กําป่ะเก่า คำคมแห่งล้านนา

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/29fd4a5c/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens