Cover art for podcast كتيبه

كتيبه

166 EpisodesProduced by Hossein AbbasiWebsite

در اينجا كتابهايي را كه دوست دارم مي خوانم. قطعات كوچكتر و توضيحات بيشتر را در كانال تلگرام من به آدرس زير بيابيد. https://t.me/kateebehha

episodes iconAll Episodes

قابوس نامه- قطعۀ بیست و یکم، پایان کتاب

January 13th, 2022

33:59

ادامۀ باب چهل و چهارم: در جوانمردی و طریق اهل تصوف و اهل صنعت

قابوس نامه- قطعۀ بیستم

January 11th, 2022

26:07

باب چهل و سیم: دردهقانی و صناعت کردن. باب چهل و چهارم: در جوانمردی و طریق اهل تصوف و اهل صنعت

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیست و هفتم

January 7th, 2022

24:45

باب پانزدهم: اندر عیدهای هندوان بجدول. باب شانزدهم: اندر شرح عیدهای هندوان

قابوس نامه- قطعۀ نوزدهم

January 1st, 2022

34:49

باب چهل و دویم: در آیین پادشاهی

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیست و ششم

December 22nd, 2021

26:56

باب سیزدهم: اندر عیدها و رسمهای مغان بجدول. باب چهاردهم: اندر شرح جشنها و عیدهای مغان

قابوس نامه- قطعۀ هجدهم

December 15th, 2021

24:02

باب چهلم: در شرایط وزارت. باب چهل و یکم: در آیین سپهسالاری

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیست و پنجم

December 10th, 2021

34:00

باب دوازدهم: اندر عیدهای ترسایان بجدول

قابوس نامه- قطعۀ هفدهم

November 25th, 2021

29:37

باب سی و هشتم: در آداب ندیمی. باب سی و نهم: در کاتبی و کتابت کردن

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیست و چهارم

November 20th, 2021

38:59

باب دهم: اندر شناختن عیدهاء جهودان بجدول. باب یازدهم: اندر اسباب عیدهاء جهودان

قابوس نامه- قطعۀ شانزدهم

November 5th, 2021

30:46

باب سی و پنجم: در رسم شاعری- باب سی و ششم: در خنیاگری- باب سی و هفتم: در خدمت کردن پادشاهان

قابوس نامه- قطعۀ پانزدهم

October 15th, 2021

34:41

باب سی و سیم: در علم طب. باب سی و چهارم: در علم نجوم و هندسه

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیست و دوم

October 9th, 2021

51:54

سلطنت امیر مسعود و کشته شدن او و سلطنت کوتاه امیر محمد و آغاز سلطنت امیر مودود

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیست و یکم

September 25th, 2021

39:38

شرح دیدار امیر محمود و قدرخان، امیر ترکستان. آمدن ترکان سلجوقی به ایران، شرح حمله به سومنات، فتح ری و اصفهان، مرگ امیر محمود و دوران کوتاه سلطنت امیر محمد

قابوس نامه- قطعۀ سیزدهم

September 16th, 2021

24:00

باب سی و یکم: در طلب علم دین و قضاء و جز آن

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیستم

September 4th, 2021

27:44

شرح حملات امیر محمود به هندوستان و خوارزم

قابوس نامه- قطعۀ دوازدهم

August 28th, 2021

29:40

باب بیست و نهم: در اندیشه کردن از دشمن. باب سی ام: در عفوکردن و عقوبت کردن

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ نوزدهم

August 24th, 2021

25:24

آغاز سلطنت امیر محمود غزنوی، مقتدرترین سلطان آن دوران

قابوس نامه- قطعۀ یازدهم

August 15th, 2021

28:48

باب بیست و هفتم: در پروردن فرزند. باب بیست و هشتم: در دوستی و دوست گرفتن

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ هجدهم

August 10th, 2021

42:33

پایان حکومت سامانیان با امارت نوح بن منصور و پسرانش منصور بن نوح و عبدالملک بن نوح

تاریخ و جغرافیای گرگان، طبرستان و دیلم

August 1st, 2021

40:49

توضیحات مختصری داده ام در مورد جغرافیای منطقۀ گرگان، طبرستان، و دیلم و تاریخ این مناطق در چهار قرن نخست.

قابوس نامه- قطعۀ دهم

July 25th, 2021

24:43

باب بیست و چهارم: در خانه و ضیاع خریدن. باب بیست و پنجم: در خریدن اسپ. باب بیست و ششم: در زن خواستن

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ هفدهم

July 18th, 2021

45:18

دوران امارت امیران سامانی، نوح بن نصر، عبدالملک بن نوح، و منصور بن نوح

قابوس نامه- قطعۀ نهم

July 12th, 2021

42:31

باب بیست و یکم: در جمع کردن مال. باب بیست و دوم: در امانت نهادن. باب بیست و سیم: در برده خریدن

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ شانزدهم

July 5th, 2021

37:07

آغاز حکومت سامانیان- چهار پسر اسد بن سامان، نصر و اسماعیل پسران احمد بن اسد، احمد بن اسماعیل، نصر بن احمد

قابوس نامه- قطعۀ هشتم

June 26th, 2021

24:15

باب هفدهم: در خفتن و آسودن. باب هیژدهم: در نخجیر کردن. باب نوزدهم: در چوگان زدن. باب بیستم در کارزار کردن با دشمنان.

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ پانزدهم

June 21st, 2021

40:29

داستان به قدرت رسیدن طاهریان و صفاریان در خراسان

قابوس نامه- قطعۀ هفتم

June 15th, 2021

27:26

باب سیزدهم: اندر مزاح کردن و در نرد و شطرنج باختن. باب چهاردهم: در عشق ورزیدن. باب پانزدهم: در تمتع گرفتن. باب شانزدهم: در آیین گرمابه رفتن

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ چهاردهم

June 7th, 2021

29:39

دوران خلافت مهدی و هارون و مامون و آغاز قدرت گرفتن طاهر

قابوس نامه- قطعۀ ششم

June 1st, 2021

26:03

باب دهم: در ترتیب طعام خوردن. باب یازدهم: در ترتیب شراب خوردن. باب دوازدهم: در مهمانی کردن و مهمان شدن

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ سیزدهم

May 26th, 2021

42:35

برآمدن ابومسلم در خراسان، پایان کار امویان و تاسیس خلافت عباسیان

قابوس نامه- قطعۀ پنجم

May 16th, 2021

23:56

باب هشتم: در پندهای نوشیروان عادل با پسر خود. باب نهم: در پیری و جوانی

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ دوازدهم

May 10th, 2021

34:36

امرای خراسان در دوران یزید بن معاویه تا دوران هشام بن عبدالملک

قابوس نامه- قطعۀ چهارم

May 3rd, 2021

23:58

باب هفتم: از نیک و بد در سخن گفتن

قابوس نامه- قطعۀ سوم

April 15th, 2021

31:45

باب ششم: در افزونی گهر از افزونی هنر

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ دهم

March 26th, 2021

29:44

در این قطعه دوران خلافت متقی، مستکفی، مطیع، طائع، قادر و اوایل خلافت قائم یعنی دورانی در حدود صد سال روایت می شود. 

حکمرانی شرقی: کند و کاوی در اصول حکمرانی در سیاستنامه

March 22nd, 2021

1:13:28

در این قسمت کند و کاوی کرده ام در اصول حکمرانی از دیدگاه سیاستنامۀ خواجه نظام الملک طوسی.

حکمرانی را محدود به اوامر و نواهی یک پادشاه خودکامه کردن نه با تاریخ حکمرانی ما سازگار است و نه با اصول رفتاری آدمیان. آنچه تاریخ …

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ نهم

March 12th, 2021

22:03

خلافت معتضد، مکتفی، مقتدر، قاهر و راضی

قابوس نامه- قطعۀ دوم

February 25th, 2021

20:56

باب سوم: در سپاس داشتن از خداوند نعمت. باب چهارم: اندر افزونی طاعت از راه توانایی. باب پنجم : در شناختن حق مادر و پدر

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ هشتم

February 19th, 2021

32:47

خلافت هارون الرشید و پسرانش مامون و امین

قابوس نامه- قطعۀ یکم

February 4th, 2021

22:57

مقدمه و فهرست بابها. باب اول: در شناختن ایزد تبارک و تعالی. باب دوم: در آفرینش پیغمبران و رسالت ایشان

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ هفتم

January 28th, 2021

31:26

خلافت و دولت بنی عباس بن عبدالمطلب: ابوالعباس السفاح، ابوجعفر، المهدی، الهادی، الرشید

سِیَر الملوک (سیاست نامه)، تالیف خواجه نظام الملک طوسی، قطعۀ بیست و ششم- پایان سیرالملوک

January 20th, 2021

19:03

فصل چهل و هشتم: اندرخزانه داشتن و تیمار داشتن قاعده و ترتیب آن. فصل چهل و نهم: اندر جواب دادن و گزاردن شغلهای متظلمان و انصاف ایشان بدادن- فصل پنجاهم: اند نگاه داشتن حساب مال ولایتها و نسق آن

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ ششم

January 15th, 2021

23:39

باب ششم: اندر جدول تواریخ خلفا و ملوک اسلام. باب هفتم: اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیست و چهارم

December 28th, 2020

45:35

فصل چهل و ششم: بیرون آمدن باطنیان و قرمطیان و نهادن مذهب بد لعنهم الله- بخش سوم

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیست و سوم

December 24th, 2020

31:41

فصل چهل و ششم: بیرون آمدن باطنیان و قرمطیان و نهادن مذهب بد لعنهم الله- بخش دوم

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیست و دوم

December 20th, 2020

23:43

فصل چهل و پنجم: بیرون آمدن سینباد گبر بر مسلمانان از نشاپور به ری و فتنۀ او. فصل چهل و ششم: بیرون آمدن باطنیان و قرمطیان و نهادن مذهب بد لعنهم الله- بخش اول

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیست و یکم

December 9th, 2020

38:34

فصل چهل و چهارم: اندر خروج مزدک و چگونگی مذهب او و چگونه کشت او را و قوم او را نوشیروان عادل- بخش دوم

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیستم

November 30th, 2020

33:11

فصل چهل و سوم: اندر باز نمودن احوال بد مذهبان که دشمن این ملک و اسلامند. فصل چهل و چهارم: اندر خروج مزدک و چگونگی مذهب او و چگونه کشت او را و قوم او را نوشیروان عادل- بخش یکم

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ سوم

November 24th, 2020

19:34

طبقۀ سوم: ملوک طوائف. طبقۀ چهارم: ملوک ساسانیان- بخش نخست

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ نوزدهم

November 20th, 2020

33:58

فصل چهل و دوم: اندر  معنی اهل ستر و سرای حرم و حد زیردستان و مرتبت سران لشکر.

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ دوم

November 16th, 2020

28:29

داستان پادشاهان کیانی: کی قباد، کی کاووس، کی لهراسپ، کی گشتاسپ، بهمن، همای، داراب بن بهمن، و دارا

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ هجدهم

November 13th, 2020

50:34

فصل چهل و یکم: اندر آن معنی که دو عمل یک مرد را نافرمودن و بی کاران را شغل فرمودن و معطل و محروم ناگذاشتن و عمل مردان پاک دین و اصیل را دادن و بدمذهبان و بدکیشان را عمل نافرمودن ودور داشتن از خویشتن- بخش دوم

زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ نخست

November 11th, 2020

24:28

طهمورث، جمشید، ضحاک، افریدون، منوچهر، زو 

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ هفدهم

November 4th, 2020

39:50

فصل چهل و یکم: اندر آن معنی که دو عمل یک مرد را نافرمودن و بی کاران را شغل فرمودن و معطل و محروم ناگذاشتن و عمل مردان پاک دین و اصیل را دادن و بدمذهبان و بدکیشان را عمل نافرمودن ودور داشتن از خویشتن- بخش نخست

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ شانزدهم

October 28th, 2020

39:45

فصل چهلم: اندر بخشودن پادشاه بر خلق خدای عزوجل و هر کاری و رسمی که از قاعده و بنیاد خویش بیفتاده باشد با قاعدۀ خویش آوردن- قسمت دوم

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ پانزدهم

October 17th, 2020

35:20

فصل چهلم: اندر بخشودن پادشاه بر خلق خدای عزوجل و هر کاری و رسمی که از قاعده و بنیاد خویش بیفتاده باشد با قاعدۀ خویش آوردن- قسمت نخست

اقتصاد، هزار سال پیش

October 11th, 2020

52:53

در این قسمت شرحی داده ام از برخی ویژگیهای اقتصادی در دوران غزنویان و اوایل سلجوقیان بر مبنای تاریخ بیهقی و سفرنامۀ ناصر خسرو

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ چهاردهم

September 29th, 2020

31:29

فصل سی و ششم: اندر حق گزاردن خدمتکاران و بندگان شایسته. فصل سی و هفتم: اندر احتیاط کردن اقطاع مقطعان و احوال رعیت. فصل سی و هشتم: اندر شتاب ناکردن در کارها.  فصل سی و نهم: اندر باب امیر حرس و چوبداران. 

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ سیزدهم

September 23rd, 2020

29:32

فصل بیست و هشتم: اندر ترتیب بار دادن خاص و عام. فصل بیست و نهم: اندر ترتیب مجلس بار عام و شرایط آن. فصل سی ام: اندر ترتیب ایستادن بندگان و چاکران.  فصل سی و یکم: اندر حاجتها و التماسهای لشکر. فصل سی و دوم: اندر ساختن …

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ دوازدهم

September 18th, 2020

1:03:40

فصل بیست و هفتم: از زحمت ناکردن بندگان وقت خدمت و ترتیب کار ایشان

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ یازدهم

September 8th, 2020

27:51

فصل بیست و یکم: اندر معنی احوال و روش رسولان و ترتیب کار ایشان. فصل بیست و دوم: اندر ساخته داشتن علفها در منزلها و مرحله ها.  فصل بیست و سوم: اندر روشن داشتن اموال جملۀ لشکر.  فصل بیست و چهارم: اندر لشکر داشتن از هر …

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ دهم

September 1st, 2020

21:37

فصل چهاردهم: اندر پیکان و پرندگان. فصل پانزدهم: در احتیاط کردن پروانه ها در مستی و هشیاری. فصل شانزدهم: اندر وکیل خاص و رونق کار او. فصل هفدهم: اندر ندیمان و نزدیکان پادشاه و ترتیب کار ایشان. فصل هجدهم: اندر مشاورت کردن …

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ نهم

August 28th, 2020

52:50

فصل سیزدهم: اندر فرستادن جاسوسان و تدبیر کردن بر صلاح مملکت و رعیت

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ هشتم

August 20th, 2020

40:59

فصل دهم: اندر صاحب خبران و و منهیان و تدبیر کارهای مملکت کردن- فصل یازدهم: اندر تعظیم داشتن فرمانهای عالی و مثالها که از درگاه نویسند- فصل دوازدهم: اندرغلام فرستادن از درگاه در مهمات

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ پایانی

August 15th, 2020

33:49

حرکت ناصر خسرو از بصره به سمت خراسان از مسیر عبادان، مهروبان،ارجان، اصفهان، طبس، قاین، سرخس و مروالرود و ورود به بلخ پس از هفت سال و طی بیش از دو هزار و دویست فرسنگ.

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ هفتم

August 8th, 2020

14:05

فصل هشتم: اندر پژوهش کردن و بررسیدن از کار دین و شریعت و مانند این. فصل نهم: اندر مشرفان دولت و کفاف ایشان

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ دوازدهم

August 4th, 2020

31:30

شرح شهر لَحسا، سفر به بصره و شرح بصره

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ ششم

July 30th, 2020

50:14

فصل هفتم: اندر بررسیدن از حال عامل و قاضی و شحنه و رئیس و شرط سیاست

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ یازدهم

July 24th, 2020

27:04

مراسم گشودن در کعبه، عمرۀ جِعرانه، حرکت از مکه به طائف و بعد به سرزمین فلج در میان شبه جزیره و در نهایت به یمامه و لحسا در شرق شبه جزیره

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ پنجم

July 21st, 2020

20:22

فصل ششم- اندر باب قاضیان و خطیبان و محتسب و رونق کار ایشان

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ دهم

July 16th, 2020

29:02

وصف سرزمین عرب و یمن، وصف مسجدالحرام و کعبه

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ چهارم

July 13th, 2020

41:26

فصل پنجم: اندر مُقطعان و بررسیدن از احوال تا با رعایا چون می روند. در این فصل داستانی از دادرسی انوشیروان روایت می شود.

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ نهم

July 9th, 2020

32:46

سفر ناصر خسرو به مکه از سمت جنوب مصر، شرح مکه و مسجدالحرام

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ سوم

July 4th, 2020

40:33

فصل چهارم: اندر احوال عُمّال و بررسیدن پیوسته از حال ایشان و وزرا

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ هشتم

June 29th, 2020

27:36

شرحی از دربار سلطان مصر- سفر به مکه و بازگشت به مصر و سفر مجدد به مکه در سال بعد.

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ دوم

June 26th, 2020

40:56

فصل دوم: اندر شناختن قدر نعمت ایزد تعالی ملوک را. فصل سوم: اندر مظالم نشستن پادشاه و سیرت نیکو ورزیدن

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ هفتم

June 22nd, 2020

30:21

ادامۀ شرح فتح خلیج؛ شرح شهر مصر

سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ نخست

June 18th, 2020

29:50

مقدمه در سبب نوشتن کتاب، عناوین فصل های پنجاه گانۀ کتاب، و فصل نخست: "اندر احوال گردش روزگار و مردم و مدح خداوند عالم خلّدالله ملکه"

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ پنجم

June 8th, 2020

32:18

سفر به شهر الخلیل، سفر به مکه و بازگشت به بیت المقدس، سفر به مصر، شرح جزیرۀ تِنیس و شرح رود نیل

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ چهارم

June 5th, 2020

34:27

شرح مسجد الاقصی و قبۀ صخره و دیگر مساجد در مجموعۀ حرم شریف در بیت المقدس

سفرنامۀ ناصرخسرو- قطعۀ سوم

May 30th, 2020

31:21

باز گشت به عکه و گذر از حیفا و قیساریه و ورود به بیت المقدس. شرح مبسوط بیت المقدس

شرح حکمرانی در دورۀ غزنویان

May 25th, 2020

56:09

شرحی تهیه کرده ام از شیوۀ حکمرانی در دوران غزنویان و نقش نظامیان و دیوان سالاران را توضیح داده ام.

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ دوم

May 21st, 2020

31:08

عبور ناصر خسرو از جنوب ترکیه و گذر از شهرهای غرب سوریه مانند حلب و حما، عبور از شهرهای لبنان مانند بیروت، صیدا، و صور و زیارت قبور انبیا در کوهی در مشرق عکا

سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ نخست

May 18th, 2020

31:06

حرکت ناصر خسرو از مرو به قصد مکه، عبور از شهرهای سرخس، نیشابور، دامغان، ری، قزوین، سراب، تبریز، مرند، اخلاط، آمِد، میافارقین، و حران

خلاصۀ تاریخ بیهقی

May 9th, 2020

51:10

 دراین قسمت خلاصه ای می گویم از آنچه تاریخ بیهقی روایت می کند

تاریخ بیهقی- قطعۀ هفتاد و دوم- پایان تاریخ بیهقی

May 7th, 2020

50:43

ادامۀ تاریخ خوارزم: عاصی شدن هارون بر امیر مسعود، کشتن هارون بدست غلامانش، حکومت اسماعیل برادر هارون در خوارزم، تصرف خوارزم به دست شاه مَلک والی جَند به نمایندگی از  امیر مسعود و در نهایت غلبۀ سلجوقیان بر خوارزم. 

تاریخ …

تاریخ بیهقی- قطعۀ هفتاد و یکم- آغاز مجلد دهم

May 4th, 2020

59:06

شرح تاریخ منطقۀ خوارزم و روابط امیر محمود با ابوالعباس خوارزمشاه و ماجرای کشته شدن ابوالعباس به دست سردارانش و فتح خوارزم به دست امیر محمود

تاریخ بیهقی- قطعۀ هفتادم

April 20th, 2020

49:57

فرستادن امیرزاده مودود به همراه وزیر خواجه احمد عبالصمد با لشکری به هیبان و فرمان حرکت دادن به سوی هندوستان به رغم مخالفت تمامی درباریان و اهل حرم 

مختصری از تاریخ سامانیان

April 17th, 2020

16:34

در این قطعۀ مختصری گفته می شود از تاریخ سامانیان که پیش از غزنویان در ماوراءالنهر و خراسان حکومت می کرده اند.

شرحی مختصر از جغرافیای مناطق ذکر شده در تاریخ بیهقی

April 12th, 2020

13:20

در این قطعه شرحی مختصر داده ام از مناطق و شهرهایی که در در تاریخ بیهقی ذکر می شود

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و نهم

April 8th, 2020

49:08

بازگشت امیر مسعود به غزنین، خجل از شکست دندانقان. جنگ و گریز ترکمانان با حاکم امیر در بلخ و شکست سپاه امیر

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و هشتم

April 1st, 2020

32:02

نامۀ امیر مسعود به ارسلان خان والی ترکستان در شرح شکست دندانقان، قصیدۀ بوحنیفۀ اسکافی

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و هفتم

March 26th, 2020

40:04

شکست امیر مسعود از ترکمانان در جنگ دندانقان و از دست رفتن خراسان

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و ششم

March 23rd, 2020

32:55

حرکت امیر مسعود از نشابور به سمت طوس و سرخس و پس به سمت مرو برای جنگ با ترکمانان و دچار شدن سپاه به قطحی در میان راه

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و پنجم

March 17th, 2020

34:23

حرکت امیر از هرات به پوشنگ و نسا در پی طغرل ترکمان و بازگشت او به نشابور

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و چهارم

March 2nd, 2020

33:22

روایت مرگ بونصر مشکان، صاحب دیوان رسالت و استاد ابوالفضل بیهقی

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و سوم

February 21st, 2020

44:37

مصالحۀ امیر مسعود با ترکمانان سلجوقی و بازگشت امیر و سپاهیان به هرات برای تجدید قوا

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و دوم

February 12th, 2020

49:22

جنگ امیر مسعود با ترکمانان سلجوقی و هزیمت دادن ایشان و چاره جویی وزیر برای پرهیز از جنگ مجدد

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و یکم

February 7th, 2020

44:39

لشکر کشی بیهودۀ امیر مسعود به ماوراءالنهر و بازگشت او به بلخ، و روایت جنگ با گروهی ار ترکمانان و شکست دادن آنها

تاریخ بیهقی- قطعۀ شصتم

February 5th, 2020

47:18

گریختن ماموران امیر مسعود از نشابور به گرکان در پی شکست از ترکمانان، رورد مقدمۀ لشکر طغرل سلجوقی به نشابور، و حرکت امیر مسعود با لشکری بزرگ به سوی خراسان

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و نهم- آغاز مجلد نهم

January 29th, 2020

43:06

فرمان امیر مسعود به حاجب سباشی برای جنگ با ترکمانان، روایت جنگ سباشی، و شکست لشکر او

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و هشتم

January 22nd, 2020

50:00

روایت رابطۀ پُرتنشِ امیر مسعود با ارسلان خان و بُغراخان، خانان ترکستان، و لشکرکشی امیر مسعود به هندوستان و فتح قلعۀ هانسی

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و هفتم

January 16th, 2020

37:40

روایت اوضاع آشفتۀ خراسان و ری و جبال، فرستادن وزیر به خراسان و عزیمت امیر مسعود به غزنین

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و ششم

January 14th, 2020

43:15

حکایت حادثه برای امیر مسعود در رود هیرمند، مذاکرۀ امیر با فرستادگان پسران علی تگین، و روایت صدقه فرستادن امیر به پس از بهبودی

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و پنجم

January 5th, 2020

36:59

روایت تحریکات ترکمانان در خراسان و فرستادن لشکر برای ارام کردن آن نواحی، ساختن کوشک جدید برای سلطان مسعود، مراسم مهرگان و عید قربان، و آمدن رسولان سلجوقیان به دربار

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و چهارم

December 31st, 2019

38:54

آمدن رسولی از سوی ترکان سلجوقی به عذرخواهی و در خواست سرزمینی برای زیستن و اجابت یافتن و نیز آمدن فرستادگان علی تگین به عذرخواهی و درخواست تجدید عهد دوستی قدیم

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و سوم

December 23rd, 2019

44:06

 روایت بدگمانی امیر مسعود به وزیرش خواجه احمد عبدالصمد و روایت فرستادن لشکری بزرگ به جنگ ترکمانان و شکست این لشکر

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و دوم

December 18th, 2019

37:57

 روایت پشیمانی امیر مسعود از لشکر کشی به آمل، درخواست ترکمانان سلجوقی برای اسکان یافتن در خراسان و رای زدن امیر با اعیان در باب این درخواست

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و یکم

December 9th, 2019

36:12

شرح جنگ امیر مسعود با گرگانیان، مال خواستن امیر از مردم آمل و دست درازی های او و سربازانش در آمل، و روایت جنگ اهالی ترمذ با پسران علی تگین

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاهم

December 7th, 2019

33:54

روایت لشکر کشی امیر مسعود به گرگان و آمل و جنگ او با گرگانیان به ناتِل

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و نهم

November 27th, 2019

45:58

روایت مشورت امیر با اطرافیان در مورد حرکت به سوی مرو یا نشابور و ری  و مخالفت وزیر و بونصر با امیر در حرکت به سوی نشابور و ری

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و هشتم

November 25th, 2019

42:07

روایت حملۀ طوسیان به نشابور، داستان فتح کرمان و سپس از دست رفتن آن، و پایان کار احمد ینالتگین سالار هندوستان

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و هفتم

November 15th, 2019

39:59

 حکایت هارون الرشید و خاندان آل برمک، و روایت برگماشتن علی بن عیسی به امارت خراسان و درازدستی او بر جان ومال مردمان و عاقبت این دراز دستی

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و ششم

October 30th, 2019

28:55

 روایت تَلَک هندو که به با منصب سپاه سالاری به هند رفت، و حکایت نوشتگین، غلامِ زیبا روی، و داستانِ هدیه های بی حد و حصر بوالفضل سوری، صاحب دیوان خراسان

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و پنجم

October 21st, 2019

33:05

تصمیم امیر مسعود به راندن ترکمانان از ری، رفتن امد ینالتگین به هند به سپاه سالاری و فتح بنارس، و برگزیدن تلک هندو برای فرستادن به جانب هندوستان برای فروگرفتن احمد

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و چهارم- آغاز مجلد هشتم

October 13th, 2019

37:49

رسیدنِ خبر اشتغالِ طاهر، نمایندۀ امیر مسعود در ری، به لهو و لعب، و برگزیدنِ بوسهل حمدوی به جای وی، و آوردنِ دخترِ باکالیجار، والیِ گرگان، به عنوان همسرِ امیر مسعود

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و سوم

October 8th, 2019

38:47

بخش پایانیِ مجلد هفتم شامل چند قطعه شهر به فارسی و عربی و نکاتی چند در بابِ معنای امارت و حکومت است

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و دوم

September 28th, 2019

38:33

برگزیدن احمد عبدالصمد برای وزارت و روایتِ رسیدنِ رسولِ خلیفۀ بغداد به حضور امیر مسعود و تقدیم منشور خلیفه

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و یکم

September 18th, 2019

34:22

روایت بیماری و مرگ خواجه احمد حسن، وزیر امیر مسعود و در پیچیدن خواجه احمد با ابوالقاسم کثیر، صاحب دیوان خراسان، به هنگام بیماری

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهلم

September 11th, 2019

47:18

جنگ آلتونتاش خوارزمشاه با علی تگین و جراحت و مرگ خوارزمشاه و برقراری صلح با تدبیر خواجه احمد عبدالصمد

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و نهم

August 31st, 2019

28:34

 دستور امیر مسعود به خوارزمشاه در باب جنگ با علی تگین از خانان ترکستان، بیرون رفتن علی تگین از بخارا و فتح بخارا به دست خوارزمشاه

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و هشتم

August 24th, 2019

33:22

نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه، نقلِ چگونگیِ کشته شدن قائد ملنجوق به خوارزم از زبانِ احمد عبدالصمد، و حکایتی از بزرجمهر حکیم

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و هفتم

August 22nd, 2019

45:48

دسیسۀ بوسهل زوزنی در بابِ آلتونتاش خوارزمشاه، قتلِ قائد ملنجوق توسط احمد عبدالصمد وزیر خوارزمشاه، فروگرفتن بوسهل زوزنی به جهتِ به دست آوردن دلِ خوارزمشاه

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و ششم

August 16th, 2019

41:11

نامۀ خلیفۀ عباسی به امیر مسعود و بیعت نامۀ امیر مسعود به خلیفه- هر دو نامه به زبان عربی هستند

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و پنجم

August 12th, 2019

28:35

مراسم سوگواری بر خلیفۀ عباسی و تهنیتِ جلوسِ خلیفۀ جدید و شرحِ هدایای مهیا شده برای خلیفه

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و چهارم

July 13th, 2019

29:21

نشاط و شراب در دشت شابهار و مشاوره در باب حرکت امیر به هندوستان و درگذشت خلیفه به بغداد

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و سوم

July 4th, 2019

31:52

جشن مهرگان و عید رمضان و قصیدۀ ابوحنیفۀ اِسکافی

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و دوم

July 1st, 2019

46:19

حکایت سیل غزنین و داستان برگزیدن سپاه سالارِ ری و جبال و سپاه سالارِ هندوستان

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و یکم

June 25th, 2019

31:06

حکایت طغرل، غلام امیر محمود، و عاشق شدن امیر یوسف بر او، و حکایت ورود امیر مسعود به غزنین و مطالبۀ صِلاتِ بیعتی

تاریخ بیهقی- قطعۀ سی ام- آغاز مجلد هفتم

June 21st, 2019

29:19

آغاز مجلد هفتم: رفتن امیر مسعود از بلخ به سوی هرات و حکایت فرو گرفتن امیر یوسف

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و نهم

June 15th, 2019

28:48

 ادامۀ مجلد ششم: رفتن امیر مسعود به شکار و رسیدن خبر فتح مُکران و قصۀ ولایت مکران به روزگار امیر محمود

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و هشتم

June 15th, 2019

26:37

 ادامۀ مجلد ششم: حکایت فروگرفتن سپاه سالار آسیغتگین غازی

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و هفتم

June 15th, 2019

44:15

 ادامۀ مجلد ششم: حکایت فرو گرفتن اریارِق سالارِ هندوستان

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و ششم

June 15th, 2019

30:44

 ادامۀ مجلد ششم: متن دو مشافهه که با رسولان به کاشغر به نزد قدر خان حاکم ترکستان فرستاده شد

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و پنجم

June 15th, 2019

30:41

ادامۀ مجلد ششم: جنگ امیر سبکتگین با بوعلی سیمجور و حکایت بوصادق و بوطاهر تبانی و نامۀ امیر مسعور به قدر خان حاکم ترکستان

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و چهارم

June 14th, 2019

31:51

 ادامۀ مجلد ششم: حکایت تبانیان و سرگذشت امیر سبکتگین به روزگار جوانی

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و سوم

June 14th, 2019

26:42

 ادامۀ مجلد ششم: حکایت عبدالله زبیر و خروج او بر عبدالملک مروان

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و دوم

June 14th, 2019

41:47

 ادامۀ مجلد ششم: ذکرِ بردار کردنِ امیر حسنک وزیر

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و یکم

June 14th, 2019

24:17

 ادامۀ مجلد ششم: حکایت افشین و بودُلَف به روزگار خلیفه معتصم

تاریخ بیهقی- قطعۀ بیستم

June 14th, 2019

33:11

 ادامۀ مجلد ششم: دنبالۀ داستان خواجه احمد حسن و بوبکر حصیری

تاریخ بیهقی- قطعۀ نوزدهم

June 14th, 2019

34:00

 ادامۀ مجلد ششم: خواجه احمد حسن در دیوان وزارت و واقعۀ بوبکر حصیری

تاریخ بیهقی- قطعۀ هجدهم

June 14th, 2019

24:08

 ادامۀ مجلد ششم: وزارت یافتنِ خواجه احمدِ حسن

تاریخ بیهقی- قطعۀ هفدهم

June 14th, 2019

32:52

 ادامۀ مجلد ششم: حکایت مامون و طاهر ذوالیمینین و ولایتعهدی امام رضا، و شرح رقابت دبیران در دیوان رسالت به بلخ

تاریخ بیهقی- قطعۀ شانزدهم

June 14th, 2019

27:12

 ادامۀ مجلد ششم: روابط آشفتۀ امیر مسعود با پدر و مکاتبات پوشیدۀ امیر مسعود با منوچهرِ قابوس، حاکم گرگان و طبرستان، در روزگار پدر

تاریخ بیهقی- قطعۀ پانزدهم

June 14th, 2019

26:24

 ادامۀ مجلد ششم: حکایت شجاعتهای امیر مسعود در شکار شیر و حکایت سخاوتهای او

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهاردهم

June 14th, 2019

36:33

 ادامۀ مجلد ششم: جنگ امیر مسعود با غوریان و قصۀ خیشخانۀ امیر مسعود به هرات به روزگار جوانی

تاریخ بیهقی- قطعۀ سیزدهم

June 14th, 2019

31:57

 ادامۀ مجلد ششم: حکایت نصر احمد سامانی و احوال امیر مسعود در دوران کودکی

تاریخ بیهقی- قطعۀ دوازدهم- آغاز مجلد ششم

June 14th, 2019

43:59

  خطبه به مناسبت آغازِ  پادشاهی سلطان مسعود در احوال فاضل ترِ پادشاهانِ گذشته و در صفتِ مردِ خردمندِ عادل و صفت مردمِ ستمکار

تاریخ بیهقی- قطعۀ یازدهم

June 14th, 2019

27:09

 ادامۀ مجلد پنجم: نامۀ امیر مسعود به خوارزمشاه آلتونتاش و پاسخ خوارزمشاه، رسیدن امیر مسعود به بلخ

تاریخ بیهقی- قطعۀ دهم

June 13th, 2019

39:35

 ادامۀ مجلد پنجم: نامۀ امیر مسعود به قدر خان حاکم ترکستان و احوالات خوارزمشاه آلتونتاش

تاریخ بیهقی- قطعۀ نهم

June 13th, 2019

28:10

 ادامۀ مجلد پنجم: فرمان تازۀ امیر مسعود در باب امیر محمد و بردن امیر محمد به قلعۀ مندیش

تاریخ بیهقی- قطعۀ هشتم

June 13th, 2019

29:52

 ادامۀ مجلد پنجم: پیام امیر مسعود به خوارزمشاه در باب علی قریب، آشفته گشتن کار حسنک وزیر، و نصیحت بونصر مشکان به امیر مسعود

تاریخ بیهقی- قطعۀ هفتم

June 13th, 2019

33:37

 ادامۀ مجلد پنجم: رفتن لشکر از تگیناباد به هرات، سخن علی قریب با بونصرمشکان، رسیدن لشکر به هرات، ورود علی قریب به حضور امیر مسعود، و فروگرفتن علی قریب

تاریخ بیهقی- قطعۀ ششم

June 13th, 2019

24:44

 ادامۀ مجلد پنجم: آوردن رسولِ خلیفه القادر بالله به حضور امیر مسعود و رسیدن منگیتراک، برادر بزرگ حاجب علی قریب، و دانشمند حصیری نزد امیر

تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجم

June 13th, 2019

31:07

 ادامۀ مجلد پنجم: حدیث ملطفه ها و مامون، نامۀ امیر مسعود به غازی حاجب، سخن قاضی ساعد با امیر مسعود دربارۀ میکائیلیان، و جنگ حسن سلیمان شحنۀ ری با بُویهی

تاریخ بیهقی- قطعۀ چهارم

June 13th, 2019

33:28

 ادامۀ مجلد پنجم: حرکت امیر مسعود از ری و رسیدن رکابدار به امیر مسعود، حکایتی در حدیث حشمت و داستان فضلِ ربیع با عبدالله طاهر

تاریخ بیهقی- قطعۀ سوم

June 13th, 2019

27:24

ادامۀ مجلد پنجم: وصول نامۀ خلیفه و اعیان غزنین و مذاکرۀ صلح با اعیانِ ری

تاریخ بیهقی- قطعۀ دوم

June 13th, 2019

19:12

ادامۀ مجلد پنجم: نامۀ حرّۀ ختلی به امیر مسعود و مشاورۀ امیر مسعود و نامه به علاءالدوله حاکم اصفهان

تاریخ بیهقی- قطعۀ نخست- باقیماندۀ مجلد پنجم

June 12th, 2019

27:23

نامۀ حشم تگیناباد به امیر مسعود و فرمان امیر مسعود به علی قریب

Loading ...

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to كتيبه

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/c0c0880/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens